Inre hamnen etapp 2 på granskning

Publicerad
Visionsbild, Brännerieparken, Inre hamnen, Nyréns Arkitekter

Visionsbild Brännerieparken, Nyréns Arkitekter


Detaljplanen för den östra delen av Inre hamnens etapp 2 ställs nu ut för granskning fram till och med augusti. I och med att detaljplanen för Inre hamnens första etapp vann laga kraft sommaren 2018 har omvandlingen från hamn och industrimark till ny innerstadsbebyggelse påbörjats i Inre hamnen. Det nu aktuella planområdet inom etappen 2 sträcker sig från Inre hamnens första etapp och fram till Norra Promenaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga funktioner och kvaliteter för boende.

Inre hamnen ska bli en levande kvartersstad med en blandning av funktioner, byggnadstyper och boendeformer. Nya parkmiljöer, grönytor och planteringar kommer att anläggas. Centralt i området anläggs en aktivitetspark med möjlighet till lek och rörelser.

Sträckningen för tidigare industrispår blir kvar och omvandlas till en gång- och cykelväg som kopplar samman Saltängsgatan i söder till Norra Promenaden i norr genom att skära som en diagonal genom området. Kring diagonalen bildas mindre platser och torg.

Granskningen kommer att pågå juni till augusti. Beslut om antagande av detaljplanen bedöms kunna ske kring årsskiftet och därefter kan utbyggnad påbörjas.

Läs mer om detaljplanen för Inre hamnen etapp 2 här.