Undersökning av marken vid Hamnbron vecka 33-34

Publicerad

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut ett antal områden i landet där det finns risk för olika typer av ras eller skred. Inom Norrköpings kommun finns ett tiotal områden där kommunen planerar att gå vidare och göra fältundersökningar för att ta reda på hur riskerna se ut och kunna planera för vilka åtgärder som kan behövas.

Under vecka 33 till 34 kommer markundersökningar att göras väster om Hamnbron. Provtagning genom borrhål i marken kan medföra ljud från dieselaggregat och avspärrning runt maskiner på området kan förekomma.

Marken som undersöks är inom och i anslutning till det område som MSB angett behöver undersökas närmare (rött område i figuren nedan).

Kartbild över Motala Ström

Det är konsulten WSP som utför fältundersökningen på uppdrag av Norrköpings kommun.

Vid eventuella frågor kontakta kommunens kontaktcenter 011-15 00 00.

På MSB:s webbplats finns allmän information om deras arbete med stabilitetsutredningar och den utredning i Norrköpings kommun som redovisades 2018.