Byggstart för lindmonument vid Östra Promenaden

Nu inleds bygget av ett lindmonument vid Östra promenaden. Monumentet är en del av de kompensationsåtgärder som kommunen ska genomföra för att kompensera förlusten av biologisk mångfald som är resultatet av att de gamla lindarna på promenaden tagits ner.

Monumentet utförs med resta stammar fån de nedtagna lindarna på Östra promenaden. Högsta höjden blir 7 meter. Det placeras i anslutning till Östra promenaden men utanför byggnadsminnet, söder om Gustav Adolfsplan på ytan som blir tillgänglig då gång- och cykeltunneln där har lagts igen.

När gamla träd tas ner försvinner befintliga eller potentiella livsmiljöer för bland annat insekter, fåglar och fladdermöss knutna till gamla hålträd. Kompensationsåtgärderna hjälper till att öka mängden boplatser och därmed arternas chans att överleva.

  • – Lindmonumentet utförs i grunden som en så kallad ekoxekompost, men det blir större och pampigare än vanligt. Marken runtomkring iordningställs också med ängsvegetation samt blommande buskar och träd. En gångväg gör det möjligt att uppleva stammarna på nära håll. Det blir en plats att uppleva och minnas Östra promenadens gamla träd, säger landskapsarkitekt Carolina Olsson.

Monumentet kommer också att innehålla pedagogiska skyltar med information och estetiska inslag av träskulpturer som fåglar och liknande.

De kompensationsåtgärder som genomförs innebär att samtliga grova lindstammar tas om hand som ekoxekomposter eller som liggande eller resta stammar i olika naturområden och parker. Utöver det sätts mulmholkar upp. I dagens landskap är livsmiljöer för vedlevande insekter få och isolerade från varandra vilket gör att känsliga arter riskerar att dö ut.

  • – Genom de här åtgärderna hjälper Östra promenadens gamla lindar till att behålla delar av den biologiska mångfald man får naturligt med gamla träd. Med åren åldras ju också de nya lindarna på promenaden och tiden återställer på så sätt de biologiska värden som de gamla träden innebär, säger landskapsarkitekt Carolina Olsson.

Fakta kompensationsåtgärder:

  • En ekoxekompost görs genom att stammar av lövträd grävs ner och marken intill dem täcks med sand och lövflis. Det blir en miljö där ekoxar och andra vedlevande insekter som är beroende av gamla stubbar kan lägga sina ägg och larverna sedan kan leva under utvecklingstiden.
  • En mulmholk utgörs av en stor träholk som fylls med en blandning av spån och flis från lövträ samt löv och vatten. Den erbjuder livsmiljö för arter som är beroende ihåliga träd, så kallade ”mulm-träd”.