Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Sök på ett eller flera kriterier

Dokument

Dokumentets innehåll Kungörelse - Meddelande i miljömål - Tillstånd för vattenverksamhet, muddring av Pampushamnen i Norrköpings kommun
Handläggare / Kontaktperson
Avsändare Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen
Mottagare Kommundirektörens stab
Telefon
Nämnd Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Verksamhet Kommundirektörens stab
Registreringsdatum 2018‑03‑14
Dokumentnummer KS 2016/0714-24
Tillhör ärende KS 2016/0714
Skyddskod Allmän handling
Diarieplan

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen

Kontakt

Senaste registrerade dokument