Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Så här söker du

Fältet för fritext

I fältet Fritext kan du söka direkt på ett diarienummer eller ord som kan finnas i dokumentets eller ärendets rubrik, till exempel detaljplan, motion, tillsyn med mera. Om du väljer fler sökvillkor i fälten nedan ändras sökträffarna.

Fältet för Nämnd

Detta fält är förinställt att söka på alla nämnder. Om du vill avgränsa sökningen till en specifik nämnd väljer du nämnden i rullisten.

Tidsintervall

Om fältet Tidsintervall lämnas tomt visas endast träffar tre månader tillbaka i tiden.

Dokumenttyp

Ärende – När du väljer ärende som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Ärende får du träff på alla ärenden tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över ärenden klickar du på det ärende du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om ärendet med tillhörande dokument. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.

Dokument – När du väljer dokument som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Dokument får du träff på alla dokument tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd samt eventuell fritext för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över dokument klickar du på det dokument du vill se, du får då upp en bild med sammanfattande information om dokumentet. Här publiceras inte dokumenten i fulltext, detta med hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Ta kontakt med respektive verksamhet för att ta del dokumentet.

Protokoll – När du väljer protokoll som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Protokoll får du träff på alla protokoll för samtliga nämnder tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. Blir antalet träffar för stort kan du då göra om sökningen och ange en specifik nämnd och tidsintervall för att avgränsa din sökning. När du får fram en träfflista över protokoll klickar du på det protokoll du vill se, protokollet kan du läsa i fulltext.

Föredragningslista – När du väljer föredragningslista som dokumenttyp kan du göra det i kombination med flera av fälten. Om du endast väljer dokumenttypen Föredragningslista får du träff på alla föredragningslistor för samtliga nämnderna tre månader bakåt i tiden. För att söka längre tid tillbaka anger du uppgifterna i fältet tidsintervall. När du får fram en träfflista över sammanträden klickar du dig vidare in på ett sammanträde, där kan du se föredragningslistan med samtliga dokument och ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Dokumenten som finns på föredragningslistan kan du läsa i fulltext.

Problem med sökfunktionen och dokument

För närvarande kan det vara problem med att söka i diariet och/eller att öppna dokument. Felsökning pågår och vi jobbar för att få en lösning på plats så snart som möjligt.

Sök på ett eller flera kriterier

Föredragningslista

till sammanträde för Samordningsförbundet Östra Östergötland (2021-11-25), 2021‑11‑25

Nr Ärendemening Diarienummer Dokument
1 Val av justerare, fastställande av justeringsdag
2 Fastställande av föredragningslistans innehåll
3 Ärenden för behandling
4 Arbete med verksamhetsplan 2022 SAMÖ 2021/0043-7 SAMÖ 2021/0043-10 SAMÖ 2021/0043-11 SAMÖ 2021/0043-12 SAMÖ 2021/0043-13 SAMÖ 2021/0043-14 SAMÖ 2021/0043-15 SAMÖ 2021/0043-16 SAMÖ 2021/0043-17 SAMÖ 2021/0043-18 SAMÖ 2021/0043-19 SAMÖ 2021/0043-27
5 Förslag till sammanträdestider under 2022 SAMÖ 2021/0048-1
6 Utkast till uppföljnings- och utvärderingspolicy SAMÖ 2021/0039-9 SAMÖ 2021/0039-11 SAMÖ 2021/0039-15
7 Lägesrapport ESF-projektet inklusive budgetuppföljning SAMÖ 2020/0035-41 SAMÖ 2020/0035-42 SAMÖ 2020/0035-43 SAMÖ 2020/0035-44 SAMÖ 2020/0035-45 SAMÖ 2020/0035-46 SAMÖ 2020/0035-51
8 Uppföljning av fattade beslut t.o.m. 21 oktober SAMÖ 2021/0006-24 SAMÖ 2021/0006-25 SAMÖ 2021/0006-28
9 Förslag till plan för utvärdering av Plattformarna SAMÖ 2021/0039-10 SAMÖ 2021/0039-12 SAMÖ 2021/0039-16
10 Svar på skrivelse från revisorerna angående bedrägeriförsöket mot Samordningsförbundet SAMÖ 2021/0044-5 SAMÖ 2021/0044-6 SAMÖ 2021/0044-7
11 Genomförd internkontroll SAMÖ 2020/0034-19 SAMÖ 2020/0034-20 SAMÖ 2020/0034-21
12 Lägesrapport Plattformarna SAMÖ 2021/0027-12 SAMÖ 2021/0027-13 SAMÖ 2021/0027-15
13 Risk- och väsentlighetsanalys inför framtagande av interkontrollplan för 2022 SAMÖ 2021/0047-1 SAMÖ 2021/0047-2 SAMÖ 2021/0047-3 SAMÖ 2021/0047-8
14 NNS-årsmöte den 2 december, direktiv från styrelsen till utsett ombud SAMÖ 2021/0026-6 SAMÖ 2021/0026-7 SAMÖ 2021/0026-8 SAMÖ 2021/0026-9 SAMÖ 2021/0026-10 SAMÖ 2021/0026-11 SAMÖ 2021/0026-12 SAMÖ 2021/0026-13 SAMÖ 2021/0026-14
15 Tecknande av avtal kring genomförandet av metodutvecklingsprojekt gällande gruppen språksvaga SAMÖ 2021/0040-8 SAMÖ 2021/0040-9 SAMÖ 2021/0040-12
16 Budgetuppföljning januari - oktober 2021 inklusive kommentarer SAMÖ 2021/0007-25 SAMÖ 2021/0007-31
17 Rapporter med mera på styrelsemöte 2021-11-25 SAMÖ 2021/0002-39 SAMÖ 2021/0020-15 SAMÖ 2021/0002-40 SAMÖ 2021/0002-41 SAMÖ 2021/0002-42 SAMÖ 2021/0002-47
18 Övriga frågor vid styrelsesammanträde 2021-11-25 SAMÖ 2021/0003-17 SAMÖ 2021/0003-19
19 Summering av dagens sammanträde 2021-11-25 SAMÖ 2021/0004-17 SAMÖ 2021/0004-19
20 Delegationsbeslut
21 Delegationsförteckning 2021-11-25 SAMÖ 2021/0005-17

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Senaste registrerade dokument