Norrköpings fond för riktade insatser

En fond som riktar sig till integrationsfrämjande insatser och för hantering av coronakrisens efterverkningar. Fonden för riktade insatser är just nu pausad för inkommande ansökningar.

Med anledning av coronakrisen beslutade kommunstyrelsen att kvarvarande medel från Norrköpings fond för integrationsinsatser ska övergå till en ny fond som innefattar stöd till riktade insatser. Syftet med den nya fonden är att möjliggöra för föreningslivet och aktörer i det civila samhället att genomföra insatser för att främja inkludering och integration samt att nå och engagera dem som påverkats av coronakrisen.

Norrköpings fond för riktade insatser är organisatoriskt inrättad under kommunstyrelsens kontor, men administreras av kultur- och fritidskontoret som ansvarar för kommunens övriga sökbara bidrag till föreningslivet och civilsamhället.

Behörig att söka fondmedel

Föreningar och andra aktörer som delar kommunens grundläggande värdegrund och värderingar utifrån krav på öppenhet och insyn i verksamheten, demokratiska principer och alla människors lika värde samt uppfyller de generella grundläggande regler för bidrag och stöd kan söka fondmedel.

Villkor för att få beviljat fondmedel

 • Fondmedel beviljas till riktade insatser som;
  tydligt syftar till att främja hälsa och välbefinnande hos de som påverkats av coronakrisen och eller
 • tydligt syftar till att främja inkludering och integration.
  När det gäller främjande av hälsa och välbefinnande hos de som påverkats av coronakrisen ska det tydligt framgå av ansökan att insatsen syftar till att nå och engagera dem som påverkats av coronakrisen.

När det gäller främjande av inkludering och integration ska det tydligt framgå av ansökan att insatsen omfattar människor, nyanlända och personer med utländsk bakgrund, i behov av integration och inkludering och deltagande i ett kulturellt gränsöverskridande sammanhang.

Insatsen ska utgå från anordnarens ordinarie verksamhet, rikta sig mot människor som bor i Norrköping och utvärderas efter senast sex månader.

Vid bedömning av vilka insatser som beviljas fondmedel tas hänsyn till angelägenhetsgrad, variation och kvalitet utifrån:

 • bredd av insatser utifrån eftersträvan att tillgodose ett varierat utbud som passar olika behov och intressen,
 • geografisk spridning utifrån behovet av insatser i olika delar av kommunen, tätortens olika områden, ytterområden och landsbygd,
 • förväntat resultat och effekt av insatsen.

Fondmedel beviljas inte:

 • till insatser som är av övervägande religiös eller politisk karaktär,
 • om ett studieförbund får bidrag för samma insatser,
 • till aktör som bedriver vinstdrivande verksamhet med stöd av fondmedlen,
 • till insatser som konkurrerar med eller redan bedrivs inom den kommunala organisationen,
 • till aktör som har en oreglerad skuld till kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden,
 • till insatser som redan genomförts och avslutats.

Norrköpings kommun har tolkningsföreträde utifrån riktlinjen, vilket innebär rätten att bestämma hur innehållet ska tolkas.

Riktlinjen Norrköpings fond för riktade insatser Pdf, 476.1 kB.

Fonden är just nu pausad för inkomna ansökningar.

Ansökan sker via webb

Det är löpande ansökningstid till fonden för ansökningar som understiger
50 000 kronor. Ansökan ska lämnas på avsedd ansökningsblankett och mejlas till: kultur.fritid@norrkoping.se

Om ansökan överstiger 50 000 kronor ska ansökan ska lämnas på avsedd ansökningsblankett senast sex veckor innan nästkommande styrgruppssammanträde. Styrgruppen kommer att sammanträda 15 oktober och 4 december 2020.

Testa er idé

Vår rekommendation är att ni testar er idé med våra handläggare innan ni skickar in er ansökan för att se om ert projekt är berättigat att kunna söka medel ur fonden. Ta kontakt via mejl: kultur.fritid@norrkoping.se.

Så här fattas beslut om stöd

Kommunstyrelsen har genom delegation utsett en politiskt sammansatt styrgrupp för arbetet med fonden; Styrgruppen för Norrköpings fond för riktade insatser. Ordförande i styrgruppen, som också är kommunstyrelsens ordförande, har beslutsmandat i styrgruppen. Vid en uppkommen jävsituation hos ordföranden fattas beslutet i kommunstyrelsen. Tjänsteperson från kultur- och fritidskontoret ansvarar för att beslutsunderlag inför styrgruppens sammanträden är kompletta samt ansvarar för att den övriga handläggningen inom fonden sker i enlighet med riktlinjen.

Pågående insats

Om en pågående insats väsentligen förändras utifrån ansökan ska det omgående meddelas ansvarig tjänsteperson på kultur- och fritidskontoret. För en insats som inte genomförs utifrån det som uppgetts i ansökan, eller som formulerats i beslut om beviljande av fondmedel, kan hela eller delar av fondmedlet behöva återbetalas. En förändring kan till exempel innebära att insatsens innehåll ändrar riktning, att genomförandetiden behöver justeras eller att olika kostnader i uppsatt budget omfördelas. Det är den förening eller aktör som tar emot fondmedel som ansvarar för att meddela dessa förändringar så snart som möjligt.

Mer om uppföljning av pågående insatser i riktlinjen Norrköpings fond för riktade insatser. Pdf, 476.1 kB.

Avslutad insats

Senast två månader efter avslutat genomförande av en insats ska en skriftlig slutredovisning lämnas in. Både verksamhet och ekonomiskt utfall ska redovisas. Kostnader ska vid begäran kunna styrkas med underlag, verifikationer och eller kvitton. Ofullständig eller utebliven begärd redovisning kan medföra återbetalningskrav. Eventuella bidragsöverskott ska återbetalas till Norrköpings kommun.

Redovisningsblankett

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Andreas Lind
Kultur- och fritidskontoret