Norrköpings fond för forskning och utveckling

Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Pengar ur fonden tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra syften uppnås:

 • En högre utbildningsnivå i kommunen
 • Utveckling av kommunens verksamhet
 • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
 • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Utlysning av medel

Ny ansökningsperiod av forskningsmedel från fonden inleds måndagen den 4 november 2019 och pågår till och med den 29 februari 2020. Ansökan ska vara inlämnad senast kl 23.59 den 29 februari.

Länk till e-tjänsten: https://minasidor.norrkoping.se/forskningsmedel

Vem kan söka?

Den som kan söka medel från fonden ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Ett krav är dock att den forskning som ska utföras knyts till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

En förhoppning är att ansökningarna kommer från personer eller miljöer som är intresserade av att engagera sig i ett samarbete med Norrköpings kommun, Linköpings universitet och näringslivet i Norrköping, där samtliga har ömsesidigt intresse och nytta av samarbetet.

Vem kan ansöka om pengar från Norrköpings fond för forskning och utveckling?

Forskare och forskningsmiljöer vid företrädesvis Linköpings universitet, forskare från andra miljöer, anställda i Norrköpings kommun och aktörer eller organisationer från näringslivet kan söka medel från fonden, men forskningen ska knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Det går endast att söka medel under en pågående ansökningsperiod. Ansökningar till fonden genomförs via kommunens e-tjänst.

I e-tjänstens ansökningsformulär finns information om de uppgifter sökande ska lämna. Även en kort beskrivning om vad ansökan ska innehålla lämnas nedan under rubriken ”Vad ansökan ska innehålla”.

E-tjänst för ansökan

Om Norrköpings fond för forskning och utveckling

I april 2012 beslutade kommunfullmäktige att inrätta Norrköpings fond för forskning och utveckling. Fonden är en långsiktig insats som syftar till att finna nya områden och former som kan bidra till Norrköpings utveckling.

Det är kommunstyrelsen som beslutar om tilldelning av medel ur fonden. Forskningsfonden har en beredningsgrupp som bereder ansökningarna och lämnar förslag till kommunstyrelsens beslut.

Kommunfullmäktige har under åren 2013-2018 avsatt 54 miljoner kronor till fonden. Sedan starten 2012 har tio utlysningar av medel genomförts och 48 forskningsprojekt har hittills beviljats medel med en sammanlagt summa av 46,5 miljoner kronor. Totalt under åren har omkring 285 ansökningar lämnats in.

Ansökningarna behandlas av en särskild beredningsgrupp

Inför kommunstyrelsens beslut kommer ansökningarna behandlas av en särskild beredningsgrupp, som består av:

 • Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, sammankallande, Norrköpings kommun
 • Mårten Jarl (M), fullmäktigeledamot, Norrköpings kommun
 • Claes Nöid (S), fullmäktigeledamot, Norrköpings kommun
 • Karin Axelsson, dekan vid Linköpings universitet, filosofiska fakulteten
 • Martin Rantzer, prefekt vid Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap
 • Jörgen Nissen, dekan vid Linköpings universitet, Området för Utbildningsvetenskap
 • Pia Ahlberg, VD Zackrisson AB
 • Kajsa Andersson Lundblad, forsknings- och utvecklingschef på utbildningskontoret, Norrköpings kommun

Jörgen Jonsson, koordinator vid utrednings- och utvecklingsenheten på kommunstyrelsens kontor, arbetar som forskningsfondens handläggare.


Syftet med fonden

En högre utbildningsnivå i kommunen

Fler Norrköpingsungdomar kan stimuleras att övergå till universitetsstudier och fler studenter bosätter sig i Norrköping. Utbildning och forskning på hög nivå ger fler Norrköpingsbaserade lärare och forskare. Närvaron av Campus Norrköping gynnar etableringen av fler företag med högskoleutbildad personal.

Utveckla Norrköpings kommuns verksamhet

Genom att bidra till och delta i forskning som utvecklar kommunens kärnverksamheter kan en högre kvalitet i verksamheterna uppnås. Personalens kompetens gynnas och forsknings- och utvecklingsinsatser kan bland annat bidra till tekniska innovationer inom ”mjuka” sektorer.

Stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping

Universitetets utveckling har mycket stor betydelse för Norrköping. Fonden för forskning och utveckling kan bidra till att ytterligare stärka undervisning och forskning vid Campus Norrköping.

Utveckla Norrköping

Forskning och utveckling vid Campus Norrköping kan bidra till ett utökat och differentierat näringsliv genom nya företagsetableringar. Tillämpad forskning kan också bidra till att stärka redan befintliga näringar. Växande och utvecklingsbenägna företag ger fler arbetstillfällen.

Samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet

För att stödja Norrköpings långsiktiga utveckling krävs insatser på flera områden: förbättrade kommunikationer, stöd till nya och befintliga företag och insatser som leder till en högre utbildningsnivå i Norrköping. Samverkan är ett nyckelord i sammanhanget, där näringslivet genom att bidra med idéer och inspiration spelar en viktig roll tillsammans med kommunen och universitetet.


Villkor

Villkor för beviljande av projektmedel

Beviljande av projekt innebär att finansiering reserveras för hela projektet. Belopp som anges i ansökan är bruttobelopp inklusive universitetsadministrativa avdrag.

Mellan bidragsmottagaren och Norrköpings kommun tecknas efter beviljandet ett avtal. Medlen utbetalas efter överenskommen plan. Ett belopp motsvarande 40 procent av beviljat stöd utbetalas då slutrapport och ekonomisk slutredovisning godkänts av kommunstyrelsen.

Norrköpings kommun åtar sig inte något arbetsgivaransvar i förhållande till projektet.

Presentation av det slutförda projektet

Projektet presenteras i de sammanhang där Norrköpings kommun så begär utan att utge någon ersättning, dock med hänsyn till de behov av sekretess som kan finnas vid exempelvis patentansökningar, ingångna partneravtal om sekretess eller kommersialisering av forskningsresultaten.

Vid all, såväl muntlig som skriftlig presentation, ska det framgå att projektet helt eller delvis finansieras av Norrköpings kommun.

Kontakt
Jörgen Jonsson
Koordinator

Utrednings- och utvecklingsenheten