Norrköpings sociala investeringsfond

Här hittar du information om fonden, tidigare beviljade sociala investeringar och beskrivning av Sveriges första sociala utfallskontrakt.

Syftet med sociala investeringar är att genom tidiga insatser uppnå ett minskat utanförskap för individen samt minska kommunala kostnader på sikt. Norrköping har arbetat med sociala investeringar sedan 2010 och den sociala investeringsfonden har funnits sedan 2012.

Om sociala investeringsfonden

Norrköping har arbetat med sociala investeringar sedan 2010 och den sociala investeringsfonden har funnits sedan 2012. Initialt avsattes 40 miljoner kronor till den sociala investeringsfonden. Totalt har sju sociala investeringsprojekt och ett socialt utfallskontrakt genomförts. För att säkra medel för sociala investeringar har en återföringsmodell tillämpats för satsningar som startats före 2021. För att öka inflödet av ansökningar till fonden har återföringsmodellen avskaffats och tillämpas inte för satsningar som startar efter 2021. I och med avskaffandet av återföringsmodellen kommer fonden inte automatiskt att fyllas på.

En social investering utgörs av en riktad satsning till en utvald och avgränsad målgrupp. Satsningen förväntas, i förhållande till ordinarie arbetssätt, ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt.

För att en insats ska definieras som en social investering i Norrköpings kommun finns grundläggande kriterier. En insats ska:

  • Motverka utanförskap för individen.
  • Minska kommunala kostnader på sikt eller bidra till att dämpa kommunens framtida kostnadsutveckling.
  • Tillvarata nytänkande och möjliggöra för att nya arbetssätt och metoder prövas.
  • Främja samverkan mellan verksamheter.

Den sociala investeringsfonden möjliggör för organisationens kontor att pröva nya metoder och arbetssätt utanför kontorets befintliga budget. Arbetet regleras i riktlinjen ”Sociala investeringsfonden i Norrköpings kommun”.

Riktlinje för sociala investeringsfonden Pdf, 483.1 kB. (Pdf, 483.1 kB)

Tidigare beviljade sociala investeringar

Åtta investeringar har beviljats medel ur Norrköpings sociala investeringsfond, vilket innebär att cirka 45 mkr har investerats i olika projekt.

Tidig insats
Tidig insats var ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Klockaretorpets familjecentral var plattform för projektet som arbetade främjande och förebyggande för familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet med Tidig insats var både att öka kunskapen om verksamma metoder och att bygga upp ett strukturerat stöd riktat till småbarnsföräldrar. Det övergripande målet var att skapa ett hållbart föräldrastöd i hela Norrköping.

Team Nystart
Team Nystart var Sveriges första sociala utfallskontrakt. Målgruppen för insatsen var barn och unga i Norrköpings kommun som var placerade i Hem för Vård och Boende (HVB) eller i boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse (SiS). Målet med insatsen var att minska risken för återplacering i HVB/SiS samt att förbättra målgruppens skolprestationer, och därigenom uppnå både mänskliga och ekonomiska vinster.

Drop In
Drop In genomfördes som ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, utbildningskontoret och socialkontoret. Målgruppen för Drop In var 16-19 åringar som varken gick i skolan eller arbetade och där kommunen inte hade någon vetskap om vilken sysselsättning de hade. Investeringen syftade till att hitta nya metoder för att nå och arbeta med denna målgrupp, för att sedan vägleda dem till studier eller annan lämplig sysselsättning.

NP Resurscenter
NP Resurscenter genomfördes som ett samverkansprojekt mellan vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och utbildningskontoret och är en insats för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller problematik. Syftet med insatsen var att ge målgruppen och deras familjer ett sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder. Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie verksamhet.

NP-center i Norrköping

 

Solid återkomst
Solid återkomst genomfördes som ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och föreningen Unga KRIS. Målet med Solid återkomst var att minska antalet återfall till missbruk och kriminalitet, förkorta vårdtiden på Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt att de unga ska komma igång med studier, arbete och/eller praktik. Metoden innebar att ungdomen fick en kontaktperson från Unga KRIS som, tillsammans med en kommunal insatssamordnare, säkrade en tryggare och snabbare hemkomst.

Alla barn i skolan
Alla barn i skolan (ABIS) genomfördes som ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Insatsen syfte var att ta ett

helhetsgrepp kring skolfrånvaro med det förebyggande arbetet kombinerat med kraftfulla insatser för de barn och unga som behöver det. Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie verksamhet. Under våren 2019 har en uppföljande utvärdering genomförts av alla barn i skolan. Den uppföljande utvärderingen visar bland annat att insatsen Alla barn i skolan förändrats över tid.

Skolnärvaro och frånvaro


SkolFam2
Investeringen genomfördes i samverkan mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Insatsen syfte var att främja familjehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan genom att strukturerat arbeta med kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga, matematik samt adaptiva färdigheter. Arbetssättet innebar bland annat individanpassning av skolmiljön för att förbättra förutsättningar för barnens lärande. Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie verksamhet.

SkolFam - skolsatsning för barn i familjehem


Servicetrainee
Investeringen genomfördes i samverkan mellan arbetsmarknadskontoret, utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret samt personalkontoret. Insatsen innebar att 30 arbetsföra personer över 26 år, aktuella inom ekonomiskt bistånd (företrädesvis från gruppen barnfamiljer) och som behärskade det svenska språket samt något av de stora invandrarspråken anställdes under ett års tid inom kommunal verksamhet. Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie verksamhet.

Sveriges första sociala utfallskontrakt

Det första sociala utfallskontraktet i Sverige har genomförts av Norrköpings kommun tillsammans med Leksell Social Ventures (LSV), SKR Uppdrag psykisk hälsa och Lumell Associates (tidigare Health Navigator). Initiativet till kontraktet skedde under hösten 2015 och tillsammans utvecklade parterna Sveriges första sociala utfallskontrakt.

Utfallskontraktet har omfattat finansiering och genomförande av insatsen Team Nystart. Målgruppen för insatsen var barn och unga i Norrköpings kommun som var placerade i Hem för Vård och Boende (HVB) eller i boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse (SiS). Målet med insatsen var att minska risken för återplacering i HVB/SiS samt att förbättra målgruppens skolprestationer, och därigenom uppnå både mänskliga och ekonomiska vinster.

Hösten 2020 avslutades det sociala utfallskontraktet efter att samtliga 60 deltagare genomgått planerad tvåårsuppföljning. Resultatet från tvåårsuppföljningen visade att socialtjänstkostnaderna för individerna som tagit del av Team Nystarts insats var högre jämfört med den historiska jämförelsegruppen. Däremot hade målgruppens skolprestationer och sociala utfall förbättrats av insatsen.

Sveriges första social utfallskontrakt Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)

En unik social investering – slutrapport om det sociala utfallskontraktet i Norrköping (uppdragpsykiskhalsa.se)

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Sara Birgersson
Folkhälsostrateg