Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsa och hur den är fördelad. I kommunens strävan för social hållbarhet bygger folkhälsoarbetet på att främja en god och jämlik hälsa hos alla invånare.
Hälsan påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil. Livsvillkor i den fysiska och sociala miljön som möjlighet till delaktighet, arbete, utbildning och boende har betydelse men även samhällsekonomin har påverkan på befolkningens hälsa.

Hälsa i befolkningen påverkas genom olika typer av samhällsinsatser med långsiktiga mål och samverkan över alla gränser. Norrköpings folkhälsoarbete utgår från Agenda 2030, de nationella folkhälsomålet med tillhörande målområden och kommunens övergripande mål.

Hälsans bestämningsfaktorer utgår från faktorer i samhället och människors levnadsförhållanden som bidrar till individens upplevda hälsa och ohälsa.

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Sara Birgersson
Folkhälsostrateg