Internationella projekt

Aktuella projekt

Kommunalt Partnerskap med Uasin Gishu Country, Kenya (NORELD)

Norrköpings kommun driver under tre år (2017-2019) ett Kommunalt Partnerskapsprojekt tillsammans med Uasin Gishu County i Kenya inom avfalls- och sophanteringsområdet. Projektet har flera fokus: Miljöfrågor runt en överfull deponi (lakvatten, sluttäckning, brandskydd, arbetsmiljö); Arbetsmiljöfrågor för de människor som livnär sig och bor på och runt deponin; Nedskräpningsfrågor i en utvald stadsdel (Kipkaren); Offentligt system för renhållning i samma stadsdel; Långsiktig modell för finansiering, uppbyggnad och tillsyn av insamlingssystem; Kampanjer kring avfallshantering och källsortering i skolor med mera.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer hållbar och renare miljö. Detta sker genom att stötta administrationen och invånarna att bli experter på avfallshantering genom att flera intressenter skapar möjligheterna tillsammans. Med tillgänglig service för invånarna och adekvat infrastruktur baserad på behovet möjliggörs en renare miljö. Detta kan uppnås genom att:

 • Stärka administrationens kapacitet gällande planering, levererande, förvaltande av avfall och teknologi
 • Höja medvetenheten av behovet av och fördelarna med förbättringar av avfallshanteringen för hälsan, miljön och ekonomin. Öka medvetenheten om behovet av politiska prioriteringar gällande avfallsområdet.
 • Förbättra avfallsinhämtningen i låginkomst-området Kipkaren (pilotområde i projektet) och förändra situationen på soptippen genom förvärv av återvinningsteknologi.

Projektet finansieras av Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Kontaktperson för projektet är:

Sara Meyer
Skicka e-post

Avslutade projekt

GEMIS

Om GEMIS

Norrköpings kommun har under perioden mars 2021 till mars 2023 deltagit i EU-projektet GEMIS - "Promoting gender equality for a more inclusive society".

Syfte

Syftet med projektet var att stödja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att främja jämställdhet och social inkludering med fokus på kvinnor i Europa. Genom att främja en jämn fördelning av makt och inflytande skapas ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.
Projektet har haft tre delmål:

 • Höja kunskapen hos beslutsfattare, tjänstepersoner och medborgare kring jämställdhet och hur jämställdhetsintegrering kan användas för att nå ett mer jämställt samhälle.
 • Utbyte av goda exempel kring att främja ett jämställt deltagande i beslutsfattande.
 • Att avskaffa ett språkbruk som har sin grund i stereotypa uppfattningar om kön för att istället använda ett mer inkluderande och könsneutralt språk.

För Norrköpings kommun är dessutom syftet att knyta kontakter med andra länder inom EU samt genom samverkan få möjlighet att reflektera kring och utveckla den egna organisationens arbete inom jämställdhetsperspektivet. Ett mål med projektet är att synliggöra vad vi är bra på och vad vi skulle kunna utveckla inom kommunens jämställdhetsarbete. Just det här syftet har uppnåtts genom bildandet av flera nya kontakter och ett större nätverk inom EU. Norrköpings kommun har dessutom gått vidare med ett nytt EU-samarbete som följd av GEMIS-projekt.

Projektet genomfördes tillsammans med:

 • Comune di Parma, Italien
 • Miasto Piotrkow Trybunalki, Polen
 • Stadt Esslingen am Neckar, Tyskland
 • Municipio de Santo Tirso, Portugal
 • Ville de Vienne, Frankrike
 • Sweden Emilia Romagna Network (SERN), Italien
 • Gender studies, o.p.s. (offentlig privat samverkan) Tjeckien

Projektets förväntade resultat

 • Utveckla ett kritiskt tänkande kring ojämlikhet mellan könen.
 • Öka kunskapen kring internationella, nationella, regionala och lokala policys och program för att minska könsskillnader.
 • Främja inkludering av kvinnor och de mest utsatta grupperna som till exempel invandrarkvinnor, i samhället.
 • Utbyte av Best practices.
 • Samla alla goda exempel i en handbok med konkreta åtgärder för ett mer jämställt deltagande i beslutsfattande och för att öka deltagande av kvinnor på beslutsfattande positioner.
 • Vägledning med rekommendationer för ett mer inkluderande och könsneutralt språk som kan användas av beslutsfattare, politiker, tjänstepersoner och media.
 • Projektet finansieras av Europe for Citizens Programme of the European Union.

Du kan läsa mer av resultatet av projektet i det framtagna materialet i form av en handbok och en guideline. Handboken är än så länge på engelska, men en svensk version håller på att tas fram.

Gemis guidelines Sweden Pdf, 8.4 MB.

Gemis handbook english Pdf, 6.3 MB.

Aktiviteter under projektet (engelska) Pdf, 722.8 kB.

Kontaktperson för projektet är:

Sara Meyer
Skicka e-post

Under två år ska vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun driva ett EU-projekt tillsammans med Linköpings och Luleås kommun. Från europeiskt håll medverkar två lokala förvaltningar och två kommunala vårdenheter i norra Italien, samt kommunförbundet i Oltradige Bassa Atesina.

Projektets övergripande mål är att förbättra kvaliteten i den service som vänder sig till äldre i Italien och Sverige. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter och att projektdeltagarna ska lära sig nya saker kring kvalitet i äldreomsorgen. Projektdeltagarna är alla medarbetare som har någon typ av fortbildande roll. Från Norrköpings kommun deltar 4 samtalsledare samt en enhetschef.

Mer konkret innebär utbytet studiebesöksresor mellan Sverige och Italien, samt utbildning vid universitetet i Pori, Finland.

Projektets specifika mål

 • Förbättra de interkulturella kompetenserna bland personalen för att på ett effektivare vis möta de interkulturella utmaningarna som verksamheterna måste värdera i det dagliga arbetet.
 • Utveckla och stärka den europeiska dimensionen i organisationernas aktiviteter genom en förbättring av kapaciteten att överföra metoder och information från nya kontexter i andra Europaländer.
 • Utveckla utvärderingsaktiviteter för personal och för den potentiella professionella utvecklingen inom organisationen.

Projektet, Europeisk mobilitet för utvecklingen av kompetenser inom äldreomsorgen, planeras och samordnas av SERN – Sweden Emilia Romagna Network.

Kontaktperson för projektet är:
Ann-Christine Larsson
Skicka e-post

Loggor till projektet

All Aboard (ALBA) är ett 2-årigt Erasmus+ KA2, som syftar i att kartlägga och utveckla metoder för att motverka avhopp från skolan. Projektet är ett samarbete mellan Utbildningskontoret i Norrköping, Centro de Formacion e Recursos i La Coruña, Utbildningskontoret i Wien och Blickpunkt Identität i Wien. Parterna i projektet svarar för att ta fram utvärderingsmetoder, fortbildningsmaterial i form av en e-bok och en online-kurs samt spridning av projektresultatet.

Kontaktperson: Katarina Sperling
Ubildningskontoret
011-152479

Läs mer om projektet All Aboard

Baltic Urban Lab var ett samarbetsprojekt där vi tillsammans med tre andra projektstäder testade nya planeringsmetoder för att stärka dialogen mellan offentlig sektor, privat sektor och invånare. Syftet var att våra städer skulle hjälpa varandra att väcka liv i stadsmiljöer och stödja utvecklingen av smarta, hållbara stadsdelar med högkvalitativa bostäder och arbetsplatser.

Baltic Urban Lab var ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön och Norrköping kommun har valt Inre hamnen som sin pilotplats. Inom projektet arbetade Norrköping för att visualisera markreningen av Inre hamnen i 3D under mark.

I och med vårt visualiseringsbord med Urban Explorer har vi fantastiska möjligheter att visa saker ovan mark. Nu tog vi det ett steg längre och arbetade för att synliggöra även det som finns under marken. Genom att visualisera olika typer av föroreningar och hur de ligger under marken blir det lättare att förstå behoven och effekten av markrening. Därigenom kommer reningen att bli mer lättförståelig och intressant för fler. Detta nya visualiseringsverktyg har vi valt att kalla Earth Autopsy. Det har ingått i en utställning på Visualiseringscenter i Norrköping och kommer nu att ingå i en utställning på Norrköpings stadsmuseum från april 2019.

Läs mer om hur Earth Autopsy visualiserar Inre hamnen på Inre hamnens webbplats

Inom projektet har det genomförts ett stort antal olika aktiviteter med många av projektets intressenter. Aktiviteterna har haft olika målgrupper. Bland aktiviteterna kan nämnas samarbete med skolor, riskanalyser för val av metod för marksanering tillsammans med expertpaneler och byggherrar och flera utställningar och branschseminarier. Vi i Norrköping har också fått hjälp att belysa våra utmaningar med hjälp av experter inom stadsplanering från Åbo för att se hur vi kan tillvarata våra möjligheter genom att lära av dem hur de till exempel tar tillvara vattenmiljöerna i staden.

Arbetet med Baltic Urban Lab har i huvudsak fokuserat frågor kring kommunikation och markföroreningar inom den första utbyggnadsetappen. Inom projektet har det också tagits fram ett dokument med rekommendationer för hur det fortsatta arbetet med Inre hamnens etapp 2 ska gå till. Det visar hur vi kan använda de erfarenheter som vunnits i projektet Baltic Urban Lab och genom att jobba systematiskt med intressenter och i samverkan med dem och det har också ett särskilt fokus mot kulturmiljöfrågor.

Instruktioner till nästa projektgrupp för Inre hamnen etapp Pdf, 3.1 MB.

Loggor till projektet

Projektet utförs i ramen för programmet Ett Europa för medborgare. Nio städer från sju länder står gemensamt bakom projektet, som initialt startades inom nätverket SERN (Sweden Emilia Romagna Network). Norrköpings kommun är projektledare och samarbetar med städerna Collechio, Skövde, Pforzheim, Daugavpils, Linz, Cervia, Dubrovnik och Ilmajoki. Projektet kommer att pågå mellan 1 februari 2016 och 31 januari 2018.

Målet med projektet är att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärt arbete. Att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för social hållbarhet, integration och demokrati. Projektet ska dessutom leda till gemensamma europeiska lösningar och strategier för gränsöverskridande utbyten.

EUC4BIZ handlade om att skapa ett bra klimat för mindre företagare inom kulturnäringarna, om hur man får människor att starta företag, hur de överlever och hur man kan få dem att växa. Resultatet av projektet var en inventering av vad som idag finns hos de olika samarbetsparterna och ett utbyte av idéer om hur man kan arbeta framåt.

Creanet är ett nätverksprojekt med syftet att utveckla metoder och utbyta erfarenheter kring kreativitet inom förskolan.

Utbildningskontoret i Norrköping deltar i projektet, som är initierat inom SERN samarbetet.

BACES (Baltic Archipelago and Island Centres) pågick under 2010-2013, och var ett EU-finansierat projekt för utveckling av knutpunkter runt Östersjön. Tillgänglighet, miljö och ekonomisk utveckling var tre huvudtema och Norrköpings kommun deltog med Arkösund.

Regionförbundet Östsam (projektägare), Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Länsstyrelsen ingick i projektet från Östergötland.

Läs mer om BACES-projektet

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Sara Meyer

Kommunstyrelsens kontor