Internationella projekt

Aktuella projekt

Jämställdhet i beslutsprocessen

Norrköpings kommun deltar i EU-projektet ”Promoting gender equality for a more inclusive society” (GEMIS) som genomförs under perioden mars 2021 till mars 2023. Projektet har åtta partners som består av en kommun i Frankrike, Tyskland, Portugal, Italien och i Polen. Därutöver deltar nätverket SERN där Norrköping är medlem och en organisation som arbetar med ”gender studies” i Tjeckien.

Syftet med projektet är att stödja utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle genom att främja jämställdhet och social inkludering med fokus på kvinnor i Europa. Genom främjandet av en jämn fördelning av makt och inflytande skapas ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.

För Norrköpings kommun är dessutom syftet att knyta kontakter med andra länder inom EU samt genom samverkan få möjlighet att reflektera kring och utveckla den egna organisationens arbete inom jämställdhetsperspektivet


Gemis


Kontaktpersoner för projektet är:
Sara Meyer
Skicka e-post

Sara Birgersson
Skicka e-post

Kommunalt Partnerskap med Uasin Gishu Country, Kenya (NORELD)

Norrköpings kommun driver under tre år (2017-2019) ett Kommunalt Partnerskapsprojekt tillsammans med Uasin Gishu County i Kenya inom avfalls- och sophanteringsområdet. Projektet har flera fokus: Miljöfrågor runt en överfull deponi (lakvatten, sluttäckning, brandskydd, arbetsmiljö); Arbetsmiljöfrågor för de människor som livnär sig och bor på och runt deponin; Nedskräpningsfrågor i en utvald stadsdel (Kipkaren); Offentligt system för renhållning i samma stadsdel; Långsiktig modell för finansiering, uppbyggnad och tillsyn av insamlingssystem; Kampanjer kring avfallshantering och källsortering i skolor med mera.

Det övergripande målet med projektet är att bidra till en mer hållbar och renare miljö. Detta sker genom att stötta administrationen och invånarna att bli experter på avfallshantering genom att flera intressenter skapar möjligheterna tillsammans. Med tillgänglig service för invånarna och adekvat infrastruktur baserad på behovet möjliggörs en renare miljö. Detta kan uppnås genom att:

  • Stärka administrationens kapacitet gällande planering, levererande, förvaltande av avfall och teknologi
  • Höja medvetenheten av behovet av och fördelarna med förbättringar av avfallshanteringen för hälsan, miljön och ekonomin. Öka medvetenheten om behovet av politiska prioriteringar gällande avfallsområdet.
  • Förbättra avfallsinhämtningen i låginkomst-området Kipkaren (pilotområde i projektet) och förändra situationen på soptippen genom förvärv av återvinningsteknologi.

Projektet finansieras av Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Kontaktperson för projektet är:
Sara Meyer
Skicka e-post

Avslutade projekt

Europeisk mobilitet för utveckling av kompetens inom äldreomsorgen

Under två år ska vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun driva ett EU-projekt tillsammans med Linköpings och Luleås kommun. Från europeiskt håll medverkar två lokala förvaltningar och två kommunala vårdenheter i norra Italien, samt kommunförbundet i Oltradige Bassa Atesina.

Projektets övergripande mål är att förbättra kvaliteten i den service som vänder sig till äldre i Italien och Sverige. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter och att projektdeltagarna ska lära sig nya saker kring kvalitet i äldreomsorgen. Projektdeltagarna är alla medarbetare som har någon typ av fortbildande roll. Från Norrköpings kommun deltar 4 samtalsledare samt en enhetschef.

Mer konkret innebär utbytet studiebesöksresor mellan Sverige och Italien, samt utbildning vid universitetet i Pori, Finland.

Projektets specifika mål

  • Förbättra de interkulturella kompetenserna bland personalen för att på ett effektivare vis möta de interkulturella utmaningarna som verksamheterna måste värdera i det dagliga arbetet.
  • Utveckla och stärka den europeiska dimensionen i organisationernas aktiviteter genom en förbättring av kapaciteten att överföra metoder och information från nya kontexter i andra Europaländer.
  • Utveckla utvärderingsaktiviteter för personal och för den potentiella professionella utvecklingen inom organisationen.

Projektet, Europeisk mobilitet för utvecklingen av kompetenser inom äldreomsorgen, planeras och samordnas av SERN – Sweden Emilia Romagna Network.

Kontaktperson för projektet är:
Ann-Christine Larsson
Skicka e-post

Al Aboard (ALBA)
Loggor till projektet

All Aboard (ALBA) är ett 2-årigt Erasmus+ KA2, som syftar i att kartlägga och utveckla metoder för att motverka avhopp från skolan. Projektet är ett samarbete mellan Utbildningskontoret i Norrköping, Centro de Formacion e Recursos i La Coruña, Utbildningskontoret i Wien och Blickpunkt Identität i Wien. Parterna i projektet svarar för att ta fram utvärderingsmetoder, fortbildningsmaterial i form av en e-bok och en online-kurs samt spridning av projektresultatet.

Kontaktperson: Katarina Sperling
Ubildningskontoret
011-152479

Läs mer om projektet All Aboard

Baltic Urban Lab

Baltic Urban Lab var ett samarbetsprojekt där vi tillsammans med tre andra projektstäder testade nya planeringsmetoder för att stärka dialogen mellan offentlig sektor, privat sektor och invånare. Syftet var att våra städer skulle hjälpa varandra att väcka liv i stadsmiljöer och stödja utvecklingen av smarta, hållbara stadsdelar med högkvalitativa bostäder och arbetsplatser.

Baltic Urban Lab var ett samarbetsprojekt för länder runt Östersjön och Norrköping kommun har valt Inre hamnen som sin pilotplats. Inom projektet arbetade Norrköping för att visualisera markreningen av Inre hamnen i 3D under mark.

I och med vårt visualiseringsbord med Urban Explorer har vi fantastiska möjligheter att visa saker ovan mark. Nu tog vi det ett steg längre och arbetade för att synliggöra även det som finns under marken. Genom att visualisera olika typer av föroreningar och hur de ligger under marken blir det lättare att förstå behoven och effekten av markrening. Därigenom kommer reningen att bli mer lättförståelig och intressant för fler. Detta nya visualiseringsverktyg har vi valt att kalla Earth Autopsy. Det har ingått i en utställning på Visualiseringscenter i Norrköping och kommer nu att ingå i en utställning på Norrköpings stadsmuseum från april 2019.

Läs mer: Earth Autopsy visualiserar Inre hamnen - Ny teknik visar det förflutna och framtiden


Inom projektet har det genomförts ett stort antal olika aktiviteter med många av projektets intressenter. Aktiviteterna har haft olika målgrupper. Bland aktiviteterna kan nämnas samarbete med skolor, riskanalyser för val av metod för marksanering tillsammans med expertpaneler och byggherrar och flera utställningar och branschseminarier. Vi i Norrköping har också fått hjälp att belysa våra utmaningar med hjälp av experter inom stadsplanering från Åbo för att se hur vi kan tillvarata våra möjligheter genom att lära av dem hur de till exempel tar tillvara vattenmiljöerna i staden.


Arbetet med Baltic Urban Lab har i huvudsak fokuserat frågor kring kommunikation och markföroreningar inom den första utbyggnadsetappen. Inom projektet har det också tagits fram ett dokument med rekommendationer för hur det fortsatta arbetet med Inre hamnens etapp 2 ska gå till. Det visar hur vi kan använda de erfarenheter som vunnits i projektet Baltic Urban Lab och genom att jobba systematiskt med intressenter och i samverkan med dem och det har också ett särskilt fokus mot kulturmiljöfrågor.

Instruktioner till nästa projektgrupp för Inre hamnen etapp 2 Pdf, 3.1 MB.


Loggor till projektet
Enhancing Volunteering Actions and Quality in Europe (EVOLAQ)

Projektet utförs i ramen för programmet Ett Europa för medborgare. Nio städer från sju länder står gemensamt bakom projektet, som initialt startades inom nätverket SERN (Sweden Emilia Romagna Network). Norrköpings kommun är projektledare och samarbetar med städerna Collechio, Skövde, Pforzheim, Daugavpils, Linz, Cervia, Dubrovnik och Ilmajoki. Projektet kommer att pågå mellan 1 februari 2016 och 31 januari 2018.

Målet med projektet är att öka medborgarinflytandet och utbyta idéer om effektiva modeller för att engagera yngre personer och personer med annan etnisk bakgrund i volontärt arbete. Att uppmuntra ett aktivt medborgarskap är avgörande för social hållbarhet, integration och demokrati. Projektet ska dessutom leda till gemensamma europeiska lösningar och strategier för gränsöverskridande utbyten.

EUC4BIZ

EUC4BIZ handlade om att skapa ett bra klimat för mindre företagare inom kulturnäringarna, om hur man får människor att starta företag, hur de överlever och hur man kan få dem att växa. Resultatet av projektet var en inventering av vad som idag finns hos de olika samarbetsparterna och ett utbyte av idéer om hur man kan arbeta framåt.

Creanet

Creanet är ett nätverksprojekt med syftet att utveckla metoder och utbyta erfarenheter kring kreativitet inom förskolan.

Utbildningskontoret i Norrköping deltar i projektet, som är initierat inom SERN samarbetet.

Baces-projektet

BACES (Baltic Archipelago and Island Centres) pågick under 2010-2013, och var ett EU-finansierat projekt för utveckling av knutpunkter runt Östersjön. Tillgänglighet, miljö och ekonomisk utveckling var tre huvudtema och Norrköpings kommun deltog med Arkösund.

Regionförbundet Östsam (projektägare), Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Länsstyrelsen ingick i projektet från Östergötland.

Läs mer om BACES-projektet