Risker i Norrköpings kommun

Varje mandatperiod analyserar vi vilka risker och sårbarheter det finns inom kommunens gränser. Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att minska sårbarheten i såväl Norrköping kommuns egna verksamheter som inom Norrköping kommuns geografiska område.

Risk- och sårbarhetsanalysen ger förslag på ett antal åtgärder som kan vidtas för att öka Norrköping kommuns förmåga att hantera oönskade händelser. I flera fall handlar dessa förslag till åtgärder om att slutföra eller utvidga redan påbörjat arbete som gjorts för att stärka kommunens förmåga.

Norrköpings kommuns förmåga att motstå de analyserade händelserna har generellt bedömts vara god med vissa brister.

Vattenavbrott och fjärrvärmeavbrott

Vatten

Ett elavbrott påverkar vattenförsörjningen. Vattenverk och pumpar längs vattennätet behöver el för att fungera. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan efter några timmar. Det är kommunens ansvar att vid behov ordna med dricksvatten vid olika tappställen.

Till ett bostadsområde utan vatten kan dricksvatten köras i särskild tankbil och speciella hämtställen ordnas. Vattnet hämtas lättast i plastdunkar eller hinkar.

Lyssna på lokalradion som förmedlar information från kommunen eller besök kommunens hemsida.

Fjärrvärme

Vet du att i ett dåligt isolerat hus sjunker temperaturen från 21 till 10 grader på ett drygt dygn om det är 0-gradigt ute?

De flesta flerbostadshus är anslutna till fjärrvärmenätet. När värmen försvinner beror det antingen på ett strömavbrott som gör att cirkulationspumparna inte kan transportera det varma vattnet runt i huset, eller så har fjärrvärmeleverantören fått problem med till exempel en större läcka.

I villor och fristående byggnader finns ofta alternativa värmekällor som kaminer och öppna spisar men oftast ej i flerfamiljshus. Hur gör jag som saknar detta? Det finns flera enkla åtgärder under ett längre avbrott.

 • Använd ett av rummen och håll värmen uppe i detta. Bäst är ett rum med få fönster vilka gärna får vara mot söder för att utnyttja solens värme.
 • Fyra personer avger samma effekt som ett mindre värmeelement! Den värmen kommer väl till pass.
 • Isolera fönster och dörrar med tejp eller filtar för att undvika onödigt drag.
 • Vädra en kort stund för att få in syre, särskilt om du har levande ljus.
 • Om du fortfarande har ström – använd ett litet elektriskt element eller en fläkt för att värma ett rum.

Lyssna på lokalradion som ofta förmedlar information från aktuell leverantör och kommunen eller besök kommunens hemsida. I vissa fall kan det även finnas information på text-TV.

Strömavbrott

För att bli mindre sårbar vid ett strömavbrott bör du ha följande saker tillgängliga i din bostad:

 • Batteridriven transistorradio
 • Ficklampa
 • Färska batterier
 • Filtar
 • Lite kontanter
 • Stearinljus, värmeljus
 • Tändstickor
 • Lite konserver, till exempel soppa
 • Ett stormkök eller ett fotogenkök.

Om du bor utanför tätorten behöver du kanske förbereda dig lite mer med till exempel en extra värmekälla. Vid inträffat strömavbrott - kontrollera om även grannarna har strömavbrott eller om strömavbrottet enbart rör den egna bostaden. Vid mörker - fungerar gatubelysningen?

Tips på vad du kan kontrollera om strömavbrottet enbart rör den egna anläggningen/bostaden:

Är det helt strömlöst i huset eller fungerar belysning/apparater i något rum?

 • Finns jordfelsbrytare?
 • Är brytaren tillslagen?
 • Är alla säkringar hela?
 • Om det fortfarande är strömavbrott i den egna bostaden kontakta en el-entreprenör.
Extremt väder

Översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Vänd dig till kommunen om du har frågor. I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas. Du kan få tips om hur du skyddar dig och ditt hus av din kommunala räddningstjänst.

Fastighetsägaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att förebygga risken för översvämning.

 • Se till att grund- och ytvatten inte kan tränga in i byggnaden.
 • Avled vatten från byggnaden.
 • Se till att dräneringen fungerar.
 • Ordna backventiler och stäng golvbrunnar då större regn kan förutses.
 • Ordna skydd över källarnedgångar och nedfarter till källargarage.
 • Ha källargolv av vattentåligt material.
 • Undvik att förvara värdeföremål på källargolvet.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på fastigheten.

Vid inträffad källaröversvämning

 • Bryt elektrisk ström inom översvämmade lokaler - vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta utsatta inventarier.
 • Töm källaren från inströmmande vatten.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Vid skada - kontakta försäkringsbolaget.
 • Dokumentera eventuella skador genom att fotografera.
 • Problem med dricksvatten och värme

Läs mer på RTÖG webbsida

Värmebölja

Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Eftersom vi i Sverige inte är så vana vid höga temperaturer kan vi få negativa hälsoeffekter vid betydligt lägre temperaturer än i till exempel Sydeuropa.

SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man lokalt ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper i samhället. SMHI skickar ut:

 • meddelande om höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26 °C tre dagar i följd.
 • klass 1-varning för mycket höga temperaturer när prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30 °C tre dagar i följd.
 • klass 2-varning för extremt höga temperaturer när prognosen visar en maxtemperatur på minst 30 °C i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33 °C tre dagar i följd.

SMHI sprider meddelanden och varningar via smhi.se, SMHI:s mobilapp, Twitter samt radio P1. Samma information finns även på krisinformation.se.

Allmänna råd vid värmebölja/höga temperaturer

 • VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 • DRICK MER Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • ORDNA SVAL MILJÖ Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • ORDNA SVALKA En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • TA DET LUGNT Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • FÖRVARA LÄKEMEDEL RÄTT Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.
 • VAR UPPMÄRKSAM Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.

Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Utsläpp av farliga ämnen

Vid några anläggningar i Norrköping finns verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningarna krävs en beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

På Räddningstjänsten Östra Götalands webbsida kan du läsa mer om farliga verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen:

Information om Seveso och farliga verksamheter

Jordskred och ras

Ett förändrat klimat med ökade vattenflöden, mer intensiva skyfall och förändrade markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras och skred ökar. Ett jordskred innebär att en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Det kan skada människor och orsaka stora skador på mark och byggnader inom det drabbade området. Även viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, vattenverk och elförsörjning kan påverkas.

Tecken på jordskred
Jordskred och ras sker ofta utan förvarning men innan dess kan det förekomma rörelser i marken. Som fastighetsägare är det alltid bra att vara uppmärksam på följande förändringar i marken.

 • Nya sprickor eller sättningar i marken.
 • Träd eller stolpar som börjar luta.
 • Jordmassor i slänt som faller ner i vattendrag.

Vem ska jag kontakta?

 • I en nödsituation kontakta 112.
 • Vid en mindre brådskande situation, kontakta Räddningstjänsten Östra Götaland på 010-480 40 00. Räddningstjänsten kommer då med hjälp av en geoteknisk expert att undersöka platsen för att vidta rätt åtgärder.
 • Vid upptäckt av nya sprickor eller förändringar i marken vid din fastighet eller där du befinner dig, lämna upplysningar till kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00.
 • Vid frågor kring hur kommunen arbetar förebyggande vid instabila eller osäkra markförhållanden, ring kontaktcenter 011-15 00 00.

Förebyggande åtgärder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) är den myndighet som förser landets kommuner med kartor över bebyggda områden där det finns risk för ras, jordskred och slamströmmar. Inom Norrköpings kommun har MSB pekat ut att det finns ett tiotal områden där det finns behov av detaljerad utredning för att undersöka om det finns risk för jordskred.

Kommunen har upprättat en handlingsplan för dessa områden och planerar att göra markundersökningar för att ta reda på hur riskerna ser ut och kunna planera för vilka eventuella åtgärder som kan behövas.


Läs mer på MSB:s webbsida om jordskred och ras.

Här finns mer information om MSB:s arbete med stabilitetsutredningar och utredningen för Norrköpings kommun.

Kontakt
Omar Eriksson
Beredskapssamordnare