Om Norrköpings kommuns mål

Exempelbild

För perioden 2019-2022 finns 12 övergripande mål med måluppfyllelse. De handlar om sammanhållning, trygghet och delaktighet.

Det är kommunalråden som tar fram förslag till övergripande mål för mandatperioden och de beslutas av kommunfullmäktige och ingår i budgetdokumentet. Samtidigt tas beslut om måluppfyllelse, det vill säga hur man vet om man har nått målen. Det följs upp med nyckeltal i årsredovisningen och med muntliga redovisningar i fullmäktige.

Målen bygger på två visioner. Dels Vision 2035, som tog fram med stor delaktighet från kommunivånarna och beslutades 2016, och dels den gemensamma klimatvisionen för Linköping och Norrköping från 2008.

Det tas också beslut om lagstadgade planer inom sådana områden där lagstiftning reglerar att de måste finnas som egna dokument.

Vid sidan av måldokumenten utvecklas vissa politikområden i inriktningsdokument.

De olika nämnderna gör årligen prioriteringar genom mål i sina uppdragsplaner. Tjänstemännen utformar verksamhetsplaner som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras under året.

De kommunala bolagen och förbunden styrs dessutom genom ägardirektiv och bolagsordningar respektive förbundsordningar och förbundsöverenskommelser.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping