Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2022

I uppdragsplanen uttrycker vård- och omsorgsnämnden den politiska ambitionen inom nämndens ansvarsområde. Uppdragsplanen innehåller områden med mål, delmål och indikatorer.

Beslut om uppdragsplanens delmål tas med koppling till årlig internbudget och planerings-förutsättningar.

VON 2021/0930-17 002. Vård och omsorgsnämnden har antagit uppdragsplanen den 20 oktober 2021.

Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för utskrift Pdf, 864.9 kB. (Pdf, 864.9 kB)

Inledning

Vård- och omsorgsnämnden tar varje år beslut om en uppdragsplan och vill med den ange politiska vägval, mål och strategier för äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Den politiska intentionen är att målen ska gälla under hela mandatperioden. Beslut om uppdragsplanens delmål tas varje år med koppling till årlig internbudget och planeringsförutsättningar.

Vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan har sin grund i Norrköpings kommuns värdegrund som utgår från värdeorden respekt, delaktighet och trovärdighet. Uppdragsplanen genomsyras av kommunens vision och de kommunövergripande målen. Nämnden tar även hänsyn till internationell samverkan, samt möjligheten att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av kommunen vid planering och beslut.

I kommunens reglemente framgår vad vård- och omsorgsnämnden har inom sitt ansvarsområde. Inom ansvaret ingår både verksamhet som drivs i kommunal och privat regi, samt hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende.

Inriktningsdokument för landsbygdspolitiken¹ syftar till att bevaka att den
samhällsservice som finns i staden, även ska komma befolkningen på
landsbygden till del. Vård- och omsorgsnämnden har den 2021-05-19 noterat
Inriktningsdokument för landsbygdspolitiken i uppdragsplan, VON 2021/0746.

¹KS 2019/1416

Ekonomiska förutsättningar

All verksamhet ska utföra sitt uppdrag inom ramen för tilldelad budget. Den
demografiska utvecklingen, yttre osäkerhetsfaktorer och osäker ekonomi är en
utmaning som innebär behov av fortsatt strukturerat arbete och effektivisering av verksamheten. Ekonomiska effekter som uppkommer av beslutade mål är kostnadsberäknade och ingår i planerad budgetram.

Hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Övergripande mål

Ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030 ska höjas.

Delmål
Verksamheten har en handlingsplan som beskriver hur ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030 ska höjas.

Indikator
Arbete sker utifrån de framtagna kontorsövergripande handlingsplanen.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret