Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023

Verksamhetsplan med strategiska initiativ för kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling av Norrköpings skola 0-20 år

Dokumentet är framtaget i samråd med utbildningskontorets ledningsgrupp och är antaget av utbildningsdirektör 2023-03-06.
Utbildningskontorets verksamhetsplan för utskrift Pdf, 643.1 kB.

Verksamhetsplan för kvalitetshöjning och verksamhetsutveckling av Norrköpings skola 0-20 år, för utbildningskontoret i Norrköping, beskriver arbetet för att nå de övergripande nationella och kommunala målen samt målen i uppdragsplanen. Denna kompletteras av utvecklingsplan för varje verksamhetsområde samt avdelningsplaner.

Inledning

Norrköpings skola 0-20 år och utbildningskontoret har ett tydligt uttalat gemensamt övergripande uppdrag: ökade resultat, ökad likvärdighet och hållbar arbetsmiljö. Det innebär att vi, alla medarbetare inom utbildningskontoret, tillsammans har antagit utmaningen att aktivt och målmedvetet arbeta för att barn och elever ska lära sig mer i våra verksamheter. En tydlig målbild för mig som skolchef och utbildningsdirektör är att alla barn och elever ska lyckas och att de ska ges möjlighet till det i våra verksamheter. I Norrköpings skola ska varje barn och elev ges förutsättningar och stödjas att utvecklas så långt som möjligt och ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen.

Resultaten i Norrköpings skola utvecklas positivt och kunskapsresultaten ökar, liksom kvaliteten i verksamheten. Bakom denna positiva utveckling ligger ett målmedvetet och strukturerat arbete kring det kollegiala lärandet, systematiskt kvalitetsarbete med fördjupade analyser, noggranna prioriteringar samt ett starkt fokus på att utveckla undervisning för att kompensera för ojämlika uppväxtvillkor.

Att arbeta med resultatutveckling innebär att vi systematiskt, kritiskt och uppmuntrande granskar vår verksamhet i syfte att ständigt förbättra och prioritera. För att uppnå ökad likvärdighet måste stöd, kompetensutveckling och utvecklingsprocesser riktas efter behov och se olika ut på olika enheter. I utvecklingsarbetet måste vi också vara uppmärksamma på hur vi prioriterar och även prioriterar bort. Detta så att organisationen och alla medarbetare upplever att man inom utbildningskontorets alla verksamheter har en hållbar arbetsmiljö.

Utbildningskontorets centrala organisation, ledning och verksamhetsstöd, ger stöd i och samordnar en stor del av de större stödprocesser som direkt eller indirekt påverkar enheterna, våra chefer, medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare. När dessa processer flyter på märks de knappast i verksamheten och de bidrar till verksamhetsutvecklingen, men när de inte fungerar effektfullt kan de upplevas som något som skapar mer jobb än vad som för verksamheten framåt.

Som en grund för att lyckas i vårt uppdrag framåt behöver vi utgå ifrån organisationens styrkor och framgångsfaktorer i form av ett starkt ledarskap på varje nivå, medarbetare med hög kompetens och ett starkt engagemang, en gemensam tro på vår möjlighet att göra skillnad så att varje barn och elev lyckas i sitt lärande, en positiv resultatutveckling både vad gäller kunskaper, kvalitet och ekonomisk styrning samt ett konstruktivt och utvecklingsdrivet förhållningssätt.

Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Kontakt
Utbildningskontoret