Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023
På sidan

  Långsiktig hållbarhet samt planering för kommande utveckling och projekt

  Den ekonomiska utvecklingen och framtidsutsikterna är oroande och ovissa både nationellt, kommunalt och i sin tur på enhetsnivå. Att få den kommunala ekonomin att räcka till den förväntade samhällsservicen är utmanande redan i dag och kommer att vara det även framåt.

  Lokaler är ett område som är kostnadsdrivande, arbetstidskrävande och en påfrestning för våra rektorer vad gäller arbetsbelastning. Vi behöver skapa goda förutsättningar för planering och framförhållning vad gäller placeringar av barn och elever genom en långsiktig lokalförsörjning, friska lokaler och fortsatt utveckling av lokalprocessen. För vårdnadshavare ska framförhållning och transparens vara en självklarhet vad gäller skolval, placering och övergångar. Arbetet med placeringar och flöden vid övergångar mellan enheter och stadier behöver utvecklas till att bli strategiskt och långsiktigt.

  En viktig del i chefernas arbete och i budgetarbetet är planering och framförhållning vad gäller barn- och elevantal. I detta arbete behöver samband mellan demografiutveckling, områdesplanering, och lokalplanering tydliggöras. Grunden för verksamhetens planering är tydlighet vad gäller varje enhets kapacitet och verksamhetsorganisation (till exempel antal avdelningar, antal paralleller och så vidare). Arbetet sker emot att varje enhet ska befinna sig och ha förutsättningar att bedriva en god och modern utbildning med kvalitativ undervisning i verksamhetsanpassade och organisationsstyrda lokaler.

  Insatser Långsiktig hållbarhet samt planering för kommande utveckling och projekt

  • Organisera för en ekonomi i balans inom ramen för budget 2023 samt arbeta strategiskt och långsiktigt med prioriteringar av kostnader inom internbudgeten med sikte på 2024-2027. Förbereda för förändringsarbete genom att identifiera och föreslå strukturella förändringar vilka leder till kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför centraliserad administration.
  • Tydliggöra hållbarhetsperspektivet i nya kommunala investeringar, både avseende ekonomi, ekologi och social hållbarhet.
  • Utveckla gymnasieorganisationen för en långsiktigt hållbar ekonomi samt i detta arbete ta hänsyn till ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning”.
  • Förbereda för kommande planerade ändringar i timplanen ”Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan”.
  • Utveckla en effektiv lokalutvecklingsprocess tillsammans med samhällsbyggnadskontoret.
  • Ta fram en plan för strategisk lokalplanering ur ett 0-20 års perspektiv, där lokalernas verksamhetsnyttjande och utveckling, utifrån kapacitet, standard och demografi beskrivs per verksamhetsområde. Detta för att uppnå maximal nyttjande av våra lokaler för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
  • Stärkt fokus på framtida lokalkostnader genom strategisk avveckling av paviljonger eller inhyrda lokaler där det är möjligt.
  • Ta fram en strategi för utveckling av lokaler för anpassad gymnasieskola (nuvarande gymnasiesärskola) och korttidstillsyn.
  • Driva utvecklingen och utformandet av inkluderande lärmiljöer för barn och elever.
  • Påbörja arbete med fokus på civilt försvar och god kontinuitetsplanering i syfte att arbeta proaktivt och förebyggande kring potentiella risker och vilka åtgärder som vidtas för att minimera dess effekter.
  • Genomföra organisationsförändringen med förflyttat ansvar för fritidsgårdar samt arbeta med fortsatt utredning av nämndtillhörighet för kost i förskolan och LSS utförande.
  • Ta fram/utforma kunskapskontrakt, som metod för att beskriva ansvar, roller och förväntningar i den trepartsallians som knyts kring ett barns kunskapsutveckling och lärande.
  • Ta fram en plan för hur pedagogisk omsorg, familjedaghem, kan utvecklas i kommunen. Syftet är att öka valfriheten och alternativen inom barnomsorgen med målet att fler barn ska finnas i familjedaghemsverksamhet.
  • Förbereda för och genomföra en ansvarsfull implementering av de många förändringar som är på gång i den statliga styrningen inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

  Effekter Långsiktig hållbarhet samt planering för kommande utveckling och projekt

  Långsiktig hållbarhet, ekonomi och lokaler är viktiga grundförutsättningar för utbildningskontorets verksamheter. Att ha kontroll på kostnader i förhållande till intäkter är grundläggande för verksamhetsdrift och skapas genom framförhållning, prioriteringar samt ordning och reda. Med väl långsiktiga och hållbara processer samt ett strategiskt arbete får våra rektorer en bättre arbetssituation och kan fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Likaså kan framförhållning inom leda till färre akuta lösningar och därmed också på förutsättningar för god undervisning.

  Kontakt
  Utbildningskontoret