Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023

Inom utbildningskontoret i Norrköping har vi ett 0-20 års perspektiv. Detta innebär att vi ser på vår verksamhet som en helhet – från första mötet med barnet och dess vårdnadshavare i förskolan till tillfället då eleven lämnar gymnasieskolan. Var vi än tar vid på barnets eller elevens resa genom vår verksamhet måste vi möta barnet och eleven där denne befinner sig, vi måste se vad barnet och eleven har med sig i form av erfarenheter och kunskaper och vi måste ha siktet framåt mot målet att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Utbildningsresan ska vara en helhet även om varje verksamhetsområde och enhet har sina unika särdrag. Alla medarbetare har en lika viktig roll oavsett var på barnets eller elevens utbildningsresa man tar vid.Norrköpings styrmodell


Verksamhetsplan för kvalitets- och verksamhetsutveckling innehåller och beskriver de för året viktigaste områdena som har ett övergripande 0-20 årsperspektiv som berör alla verksamhetsområden.

Verksamhetsplan för kvalitets- och verksamhetsutveckling beskriver de viktigaste områdena för att svara upp mot och leda till att målen i uppdragsplanen nås, att de riktade uppdragen i uppdragsplanen utförs, samt att de nationella målen och kommunala övergripande målen nås. Planen är en del i arbetet att ständigt skapa tydligare och effektivare processer och rutiner, och belyser de områden som framförallt den centrala organisationen för ledning och verksamhetsstöd gemensamt behöver prioritera.

Verksamhetsplan för kvalitets- och verksamhetsutveckling är ett dokument som inte står sig självt för att möta upp uppdragsplanen och de övergripande nationella och kommunala målen. Denna kompletteras av en utvecklingsplan för varje verksamhetsområde samt avdelningsplaner för utbildningskontorets centrala avdelningar. Utvecklingsplanerna för varje verksamhetsområde fokuserar på det som utifrån respektive verksamhetsområde är viktigast för att nå målen.

  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola 2019-2023 omfattar fem utvecklingsområden: Grundläggande värden, Utbildning och undervisning, Roller, ansvar och organisation, Barn i behov av särskilt stöd samt Jämställdhet.
  • Grundskolans utvecklingsplan läsår 2022/2023 – 2024/2025 omfattar fem utvecklingsområden: Framgångsrik undervisning, Elevernas inflytande och delaktighet, Lokalt elevhälsoarbete, Arbetsmiljö samt Systematiskt kvalitetsarbete.
  • Utvecklingsplan för gymnasieskolan 2022 omfattar de tre återkommande kvalitetsområdena: Kunskap, Trygghet samt Ledarskap.

Utvecklingsplaner för förskola, grundskola och gymnasieskolan kommer uppdateras under 2023.

Extraordinära händelser i omvärlden, förändringar i de nationella eller kommunala ekonomiska förutsättningarna eller förändringar i de kommunala politiska prioriteringarna kan medföra att verksamhetsplanens prioriteringar behöver omprövas eller omarbetas.

Målgrupp

  • Utbildningskontorets ledningsgrupp med både avdelningschefer och verksamhetschefer
  • Avdelningarna med dess enhetschefer samt alla medarbetare inom den centrala organisationen för ledning och verksamhetsstöd som länkning till uppdragsplanen samt som grund för de avdelningsplaner som tas fram.
  • Rektorer enbart för kännedom om länkning till uppdragsplanen samt som vetskap om vilka utvecklingsområden som har bäring utifrån ett 0-20 perspektiv.

Förväntade effekter vad gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling

  • Trygga, motiverade och nyfikna barn och elever
  • Utveckling och ökat lärande för barn och elever – ökade resultat och ökad likvärdighet
  • Hållbart medarbetarskap och hållbart ledarskap
  • Målen i uppdragsplanen för utbildningskontoret nås liksom kommunens övergripande mål
Kontakt
Utbildningskontoret