Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023

Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Vi behöver stå rustade och möta de mycket stora utmaningar vi står inför när det gäller strategisk kompetensförsörjning. Vi behöver erbjuda våra medarbetare attraktiva arbetsplatser, attraktiva uppdrag, attraktiv arbetssituation och delaktighet på varje enhet. Vi behöver skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv med fokus på hållbart ledarskap, hållbar ambitionsnivå, och hållbar framtid.

Det råder redan idag stor brist på personal med rätt behörighet till både skolor och förskolor. Bristen förväntas bestå och öka de närmaste åren. Vi behöver arbeta aktivt och medvetet med att skapa attraktiva arbetsplatser för varje medarbetare så att det självklara valet är att stanna på sin arbetsplats och bidra både till en god arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ett ökat lärande för barn och elever.

Som en viktig del av både kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare behöver en strategi för professionell utveckling tas fram. Denna behöver belysa förutsättningar för karriärvägar och kompetensutveckling, men också förutsättningar för vidareutbildningar för ökad behörighet, uppdragsutbildningar etc.

Motivation, möjlighet att vara delaktig och att påverka driver verksamhetsutveckling, ökad kvalitet, arbetsglädje, låga sjukskrivningstal och tillit. Varje medarbetare och chef inom utbildningskontoret ska uppleva att de är en viktig del av utbildningskontoret som helhet. Det är viktigt att kommunikation och kommunikationsvägar är tydliga och tillgängliga i alla riktningar. Detta för att känna tillhörighet och delaktighet i den stora organisation som utbildningskontoret är. Budskap och verksamhetens uppdrag måste kommuniceras och delaktighet och goda idéer behöver få utrymme på varje arbetsplats och i organisationen som helhet.

För en stark verksamhetsutveckling i en positiv riktning är vi beroende av att jobba med starkt hållbarhetsfokus. Hållbarhetsperspektivet behöver vara synligt i ambitionsnivå, tempo och utveckling. Som ett viktigt led i detta arbete sätter vi fokus på en god och hållbar arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning för våra medarbetare och våra chefer.

Lön är en grundläggande och viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Ingångslönen och lönenivån per yrkeskategori ska vara konkurrensmässig. Löneutvecklingen för befintliga medarbetare ska vara tydlig och motiveras på ett transparent och konstruktivt sätt. Detta skapas genom en långsiktig lönestrategi.

Insatser Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

  • Plan för Strategisk kompetensförsörjning inom ramen för HÖK21 genomförs successivt och utvärderas och uppdateras kvartalsvis.
  • Utveckla modell och struktur för uppföljning av personalnyckeltal och det systematiska arbetsmiljöarbetet inom utbildningskontoret som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Skapa forum för och bjud in till ökad delaktighet och inflytande inom utbildningskontorets hela verksamhet som en naturlig del i det ordinarie arbetssättet.
  • Ta fram en strategi för chefsorganisation inom respektive verksamhetsområde samt en lönestrategi.
  • Analysera chefers organisatoriska förutsättningar för att identifiera faktorer. som behöver förändras för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö.
  • Säkerställa att centrala och stödfunktioner och stödprocesser ger reellt stöd till rektorerna så att fokus kan ligga på det pedagogiska ledarskapet, verksamhetsutveckling och möjligheten att utöva ett gott ledarskap för sina medarbetare.
  • Samverkan för bästa skola, SBS2, på huvudmannanivå genomförs i ledningsgruppen och har fokus på hållbarhet (för individen, inom gruppen och att leda för hållbarhet) samt i gruppen avdelningschefer inom den centrala organisationen med fokus på SKA-arbete inom administrativa processer.

Effekter Strategisk kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Med ett fokus på strategisk kompetensförsörjning motverkar vi kompetensförsörjningsbristen och skapar förutsättningar för en god grundbemanning, medarbetare som stannar och trivs på sin arbetsplats, vilket i sin tur leder till kontinuitet i undervisning och lärande för barn och elever.

Kontakt
Utbildningskontoret