Verksamhetsplan för utbildningskontoret 2023

Barn- och elevhälsoarbete med fokus på lärande och trygghet

Ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete på alla enheter främjar barnets och elevens utveckling, ger eleverna förutsättningar att nå utbildningens mål samt bidrar till verksamhetsutvecklingen. En trygg och stimulerande lärmiljö ska erbjudas varje barn och elev så att en god kunskapsinhämtning är möjlig och det främjande närvaroarbetet skapar grundläggande förutsättning för detta. Inget barn eller elev ska uppleva sig bli kränkt, diskriminerad eller trakasserad i vår verksamhet.

Varje enhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska ha ett väl fungerande barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans professioner ska samverka med förskolans och skolans övriga personal, vårdnadshavare, elev och med externa aktörer som till exempel socialtjänst och hälso- och sjukvården.

Den centrala barn- och elevhälsan bidrar utifrån varje enhets unika behov till att utveckla enheternas barn- och elevhälsoarbete. Samarbete och relationskapital mellan central och lokal barn- och elevhälsa behöver stärkas och vikten av att lyssna in och utgå från varje enhets behov och situation ska öka för att gemensamt skapa både nulägesbild och målbild i det främjande, förebyggande och direkt åtgärdande arbetet. Den centrala barn- och elevhälsan arbetar med enhetsanpassad och situationsanpassad handledning, konsultation, utbildning, nätverk för kollegialt lärande med syfte att bidra till ökad kompetens i specialpedagogiska anpassningar och utveckling av lärmiljön samt bemötande av elever med särskilda behov.

Våra verksamhetsstödjande avdelningar ska bidra till att alla barn och elever får den trygga och stimulerande lärmiljö man har rätt till där var och en har de bästa förutsättningar att utvecklas och känna sig trygg. Alla barn och elever ska bemötas med respekt för den de är och i alla verksamheter ska ett aktivt värdegrundsarbete bedrivas. Varje medarbetare ska agera tydligt, omgående och förebyggande på alla former av kränkningar. Barn och elever behöver också få verktyg för att kunna göra medvetna val och inte utsätta andra barn och elever för kränkningar. Att anmäla och följa upp är en självklarhet men vi behöver utveckla det förebyggande arbetet så att färre kränkningar sker.

Insatser Barn- och elevhälsoarbete med fokus på lärande och trygghet

  • Vidareutveckla stödet och arbetet med organisationsutveckling så att varje enhet har en tillgänglig och närvarande lokal barn- och elevhälsa där det förebyggande arbetet, dialog, stöd, och tillgänglighet är i fokus.
  • Implementera huvudmannens rutiner för främjande närvaro.
  • Fortsätta utveckla plattformen för NPF-piloter på varje skola samt implementera arbetet med att stärka varje medarbetares kompetens inom arbetet kring barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt att detta arbete sker kontinuerligt och över tid.
  • Genomlysning av samverkansverksamheter som utbildningskontoret leder tillsammans med Socialkontoret, Vård- och omsorgskontoret och Region Östergötland.
  • Fortsatt och stärkt samverkan och samarbete med bland annat socialkontoret, vård- och omsorgskontoret, säkerhetsavdelningen, Region Östergötland samt med polisen.
  • Fortsatt samverkan mellan forsknings- och utvecklingsavdelningen och centrala barn- och elevhälsan i arbetet med samverkan för bästa skola, SBS Norrköping, med riktade insatser utifrån skolenheternas behov och analyser.
  • Implementera barnkonventionen och förstärka barnrättsperspektivet i arbete och i processer, samt systematiskt genomförande av barnkonsekvensanalyser.
  • Ta fram ett forskningsbaserat underlag för politiskt ställningstagande om inriktning kring särskilda undervisningsgrupper.
  • Implementering av rutinen Åtgärder mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier i verksamheten samt Riktlinje för suicidprevention.
  • Utbildningskontoret deltar Sveriges kommuners och regioners, SKR:s, projekt Fullföljda studier som genomförs under perioden maj 2023-maj 2025 och syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler unga att fullfölja sin utbildning.

Effekter Barn- och elevhälsoarbete med fokus på lärande och trygghet

Allt utvecklingsarbete inom barn- och elevhälsoarbetet sker med fokus på både lärande och trygghet. Samverkan och gemensamt arbete är grunden för allt trygghetsarbete. Genom samverkan bygger vi trygga, närvarande barn och elever som får rätt stöd, vilket i sin tur bidrar till och skapar förutsättningar för att alla barn och elever ska må bra och lyckas i sitt lärande.

Kontakt
Utbildningskontoret