Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Budgetuppdrag

1.7 Uppdrag till alla nämnder att genom verksamhetsutveckling identifiera och föreslå strukturella förändringar vilka leder till kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför centraliserad administration.

1.8 Uppdrag till alla nämnder att inför kommande budgetäskande
tydliggöra hållbarhetsperspektivet i nya kommunala investeringar,
både avseende ekonomi, ekologi och social hållbarhet.

1.9 Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen utreda konsekvenserna av sammanhållen arbetstid och heltid som norm, bland annat för brukare/elever, avseende schemaläggning, kostnader och rekrytering.

Aktiviteter

1.7 Minska slöserier, få effektivare flöden, mindre organisatoriska mellanrum samt kompetens och resurser som motsvarar behoven inom vård- och omsorgskontoret. Alla verksamheter ska ta fram förslag på förändrat arbetssätt inom sin verksamhet som kan minska kostnaderna för hela vård- och omsorgskontoret. Förslagen lämnas till överordnad chef 15 maj 2023.

1.8 Investeringar inom vård- och omsorgskontorets innefattar
lokaler och inventarier, vilket säkerställs genom korrekt
upphandling och uppföljning.

1.9 Kommunstyrelsens kontor samordnar uppdraget. Vård- och
omsorgskontoret deltar i arbetet.

Hur ofta det ska mätas

Helår

Ansvarig för genomförande

1.7 VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

1.8 VC beställning och uppföljning, VC ekonomi

1.9 VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

Ansvarig för rapportering

VC ekonomi

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret