Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Mål

Enligt vård - och omsorgsnämndens uppdragsplan är målet att kvaliteten i verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vård- och omsorgsnämnden har ett ledningssystem för kvalitet ”Ledning för kvalitet” för sin kommunala verksamhet som stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Process

Ledning- och styrningsprocessen, Ledning för kvalitet, ledningssystemets uppbyggnad

Risk

(1) Risk att vård- och omsorgskontoret inte kan utföra insatser eller
andra arbetsuppgifter med fullgod kvalitet

Kontrollåtgärd

Fortsätt utveckla rätt stöd och verktyg för att verksamheten ska kunna utföra insatser och andra arbetsuppgifter med fullgod kvalitet samt system för att kunna utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten

Aktiviteter

 1. 1. Fortsätta uppbyggnad och implementering av ledningssystemet ”Ledning för kvalitet”.
 2. 2. Ta fram förutsättningar för att följa upp att processerna fungerar på avsett sätt.
 3. Ansvarig för genomförande
 4. Processansvarig
 5. Kontrollmetod
 6. 1. Kontroll av att uppbyggnad och implementering av alla delar i ledningssystemet ”Ledning för kvalitet” pågår eller är planerade.
 7. 2. Kontroll av att det finns fastställt tydliga mål, strategier och uppföljningsmodeller för processer.
 8. Uppföljning
 9. Återrapport: Kvartal 1 (beskrivning av aktiviteter)
 10. Delår/helår: Uppföljning av kontrollåtgärdernas effekt

Mål

Enligt vård - och omsorgsnämndens uppdragsplan är målet att kvaliteten i verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Process

Stödprocessen Förvalta och utveckla verksamhetssystem och hantera informationssäkerhet

Risk

(2) Risk att vård- och omsorgskontoret inte klarar av att kompensera brister i
funktionalitet i verksamhetssystem innan nytt upphandlat verksamhetssystem är på plats.

Kontrollåtgärd

Minska den manuella hanteringen vid framtagande av underlag och kvalitetssäkra statistik så att beslutsunderlag till kontoret och nämnden är korrekta.

Aktiviteter

 1. 1. Genomföra de uppdateringar av verksamhetssystemet och tekniska arbeten som krävs för att kompensera brister i funktionaliteten.
 2. 2. Kontrollgrupp ska fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra data som används vid statistikuttag.
 3. Ansvarig för genomförande
 4. 1. VC verksamhetsutveckling
 5. 2. VC myndighet, VC verksamhetsutveckling, VC beredning och utredning, VC beställning och uppföljning, VC ekonomi
 6. Kontrollmetod
 7. 1. Uppföljning av arbetet med att öka integrationen mellan systemen för att
  minska den manuella hanteringen vid framtagning av underlag för analys.
 8. 2. Kontroll av att data som används till statistikuttag är kvalitetssäkrad.
 9. Uppföljning
 10. Återrapport: Kvartal 1 (beskrivning av aktiviteter)
 11. Delår/helår: Uppföljning av kontrollåtgärdernas effekt

Mål

Enligt vård - och omsorgsnämndens uppdragsplan är målet att kompetensförsörjning en till vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska svara mot verksamhetens behov för att säkerställa att medarbetare inom vård och omsorg har rätt kompetens på rätt plats för att skapa kvalitet i verksamheten.

Process

Stödprocessen Attrahera och anställda medarbetare samt stödprocessen kompetensutveckla

Risk

(3) Risk att vård- och omsorgskontoret inte klarar kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt. Det handlar både om att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Kontrollåtgärd

Skapa förutsättningar så att verksamheten har rätt stöd för att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Aktiviteter

 1. 1. Revidera och uppdatera vård- och omsorgskontoret kompetensförsörjningsplan så att den omfattar hela vård- och omsorgskontoret.
 2. 2. Ta fram introduktionsprogram för olika yrkeskategorier på vård- och omsorgskontoret och implementera dessa i verksamheten.
 3. 3. Rekrytera medarbetare och tillhandahålla nödvändiga utbildningar för att kunna möta det stora kompetensutvecklings- och rekryteringsbehov vård- och omsorgskontoret står inför. Skapa ett flöde där medarbetare väljs ut för att stärka sin kompetens, och enheten får medarbetare för de vakanser som uppstår, som också kompetensutvecklas.
 4. Ansvarig för genomförande
 5. 1. VC verksamhetsutveckling
 6. 2. Processansvarig, VC verksamhetsutveckling
 7. 3. VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling
 8. Kontrollmetod
 9. 1. Kontroll av att det finns en framtagen strategisk kompetensförsörjningsplan som omfattar hela vård- och omsorgskontoret.
 10. 2. Kontroll av att det finns ett dokumenterat gemensamt arbetssätt för introduktion utifrån olika yrkeskategorier och att implementering pågår eller är planerad.
 11. 3. Uppföljning av den politiska satsningen för vård- och omsorgskontoret 2022-2024 kring rekrytering och kompetensutveckling.
 12. Uppföljning
 13. Återrapport: Kvartal 1 (beskrivning av aktiviteter)

  Delår/helår: Uppföljning av kontrollåtgärdernas effekt

Mål

Enligt vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan är målet att uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.

Mål för den ekonomiska förvaltningen, 11 kap. 1 § kommunallagen, Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Process

Stödprocessen Hantera ekonomi

Risk

(4) Risk att verksamheten inte kan ställa om utifrån den ekonomiska utvecklingen.

Kontrollåtgärd

Skapa förutsättningar för att verksamheten ska kunna arbeta resurseffektivt för att uppnå en budget i balans.

Aktiviteter

 1. 1. Följa upp mål utifrån fördelat ansvar enligt framtagen modell för resursfördelning och kostnader.
 2. 2. Ta fram och genomföra en grundläggande intern utbildning i bemanningsekonomi för chefer.
 3. 3. Minska resursanvändandet genom olika åtgärder, till exempel genom en minskad energiförbrukning, minskat matsvinn, sparsam körning, inventering och ordning och reda i kylar/frysar samt förråd. Bedöm på vilket sätt åtgärderna har gett resultat och påverkan på de globala målen.
 4. Ansvarig för genomförande
 5. 1. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost
 6. 2. VC egen regi, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi
 7. 3. VC egen regi, VC kost
 8. Kontrollmetod
 9. 1. Granskning av att mål och uppföljning görs enligt framtagen modell gällande bland annat resursfördelning och kostnader
 10. 2. Utvärdering om kunskapshöjande insatser inom grundläggande intern utbildning i bemanningsekonomi för chefer har lett till effektivare organisation.
 11. 3. Utvärdering av hur arbetet med att minska resursanvändandet genom olika åtgärder, till exempel minska energiförbrukningen, minska matsvinn, inventering och ordning och reda i kylar/frysar och förråd har gett resultat.
 12. Uppföljning
 13. Återrapport: Kvartal 1 (beskrivning av aktiviteter)
 14. Delår/helår: Uppföljning av kontrollåtgärdernas effekt
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret