Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Mål 4 Kommunens välfärdstjänster
ska hålla hög kvalitet och utgå från
individens behov

Måluppfyllelser:
A. För antalet personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska skillnaden mellan Norrköping och kommungenomsnittet minska i jämförelse med 2022.

B. Andel personer inom särskilt boende för äldre som är ganska eller mycket nöjd med sitt boende ska öka i jämförelse med 2022.

C. För andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjd med
hemtjänsten ska skillnaden mellan Norrköping och riket minska i jämförelse med 2022.

Aktiviteter:
A. Analys utifrån arbetet med uppdragsplanens mål 2, aktivitet 1.

B. Aggregerad analys utifrån målområde Kvalitet i service, stöd, vård och
omsorg i uppdragsplanen.

C. Aggregerad analys utifrån målområde Kvalitet i service, stöd, vård och
omsorg i uppdragsplanen.

Prestationer- det som ska mätas:
A. Indikator: antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar.

B. Indikator: Andel personer inom särskilt boende för äldre som är ganska eller mycket nöjd med sitt boende.

C. Indikator: Andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjd med
hemtjänsten

Hur ofta det ska mätas:
Helår.

Ansvarig för genomförande och rapportering:
VC egen regi.

Ansvarig för rapportering:
A. VC ekonomi.

B. VC beredning- och utredning.

C. VC beredning- och utredning.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret