Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Målområde Kvalitet i service, stöd, vård
och omsorg

Mål
Mål 1: Målet är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta med att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.

Delår/Helår: Beskriv hur verksamheten arbetat för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, utifrån den enskildes behov.

Aktiviteter
1. Följa upp om den enskildes behov tillgodoses utifrån angiven frekvens och gör eventuella förändringar av beslut vid behov.

2. Stärka arbetet och granskningen av social dokumentation/dokumentation inom hälso- och sjukvård samt följsamhet till ordination och vårdplan.

3. Ta fram och följ upp efterlevnaden av att aktuella genomförandeplaner och vårdplaner används aktivt i arbetet utifrån den enskildes behov.

4. Säkerställa ett rehabiliterande förhållningssätt i verksamheten.

5. Stärka arbetet med värdegrund och bemötandefrågor.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. VC myndighet

2. Processansvarig, VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning

3. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning

4. VC myndighet, VC Egen regi

5. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC kost

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Mål
Mål 2: Kvaliteten i verksamheten ska kontinuerligt utvecklas och förbättras.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv hur verksamheten planerar att arbeta med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.

Delår/Helår: Beskriv hur verksamheten arbetat för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten.

Aktiviteter
1. Öka personal- och insatskontinuiteten.

2. Ta fram ett systematiskt arbete och stärk kunskapen
inom demensområdet.

3. Förbättra arbetet med avvikelsehantering.

4. Sprida kunskap och stärka arbetet med anhörigperspektivet.

5. Öka kunskap, tillgänglighet och efterlevnad av processer och rutiner.

6. Implementera arbetssättet med kvalitetsteam på kontoret för att analysera, prioritera och utveckla verksamheten utifrån identifierade förbättringsområden på respektive enhet.

7. Utveckla arbetet med egenkontroll och utveckla hur resultat sprids inom organisationen så att dessa tas tillvara i kvalitetsarbetet.

8. Skapa förståelse, samarbeta och utbyta kunskap mellan olika professioner och roller.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. VC egen regi

2. Processansvarig, VC egen regi, VC verksamhetsutveckling, VC myndighet

3. Processansvarig, VC egen regi, VC myndighet

4. VC egen regi, VC myndighet

5. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

6. VC egen regi
VC myndighet
VC beställning och uppföljning
VC beredning och utredning
VC verksamhetsutveckling
VC ekonomi
VC kost

7. Processansvarig, VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

8. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Mål
Mål 3: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska påbörja arbetet mot målbilden att alla invånare erbjuds en god, nära, jämlik och samordnad hälso och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv hur kontoret planerar att arbeta för att uppnå målbilden om Nära vård under året samt hur verksamheten planerar att arbeta med fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet.

Delår/Helår: Återrapport hur kontoret arbetat för att uppnå målbilden om Nära vård under året samt hur arbetet med fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet går.

Aktiviteter
1. Utveckla samordning, samverkan och nya arbetssätt
internt och externt för att bibehålla verksamhetens
förmåga att tillgodose den enskildes livsvillkor.

2. Tillgodose den enskildes behov av trygghet vid hemgång från slutenvård.

3. Tydliggöra vad som är Nära vård för vård- och omsorgskontoret.

4. Stärka arbetet med brukar- och patientmedverkan.

5. Utveckla arbetet med fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfullhet för den enskilde.

6. Stärka arbetet för att minska psykisk ohälsa inom nämndens ansvarsområde.

7. Fortsatt satsning och stärk arbetet inom hygienområdet.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning

2. VC myndighet, VC egen regi

3. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

4. VC egen regi, VC myndighet

5. VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling

6. Processansvarig, VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC verksamhetsutveckling

7. Processansvarig, VC egen regi, VC beställning och uppföljning, VC verksamhetsutveckling

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Målområde Attraktiv arbetsgivare och
ändamålsenlig organisation

Mål
Mål 4: Kompetensförsörjningen till vård- och omsorgsnämndens
verksamheter ska svara mot verksamhetens behov.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv vilka aktiviteter verksamheten planerar att arbeta med under året för att säkerställa att medarbetare inom vård och omsorg har rätt kompetens på rätt plats för att skapa kvalitet i verksamheten.

Delår/Helår: Beskriv hur verksamheten arbetat med att säkerställa att medarbetare inom vård och omsorg har rätt kompetens på rätt plats för att
skapa kvalitet i verksamheten.

Aktiviteter
1. Stärka och utveckla arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

2. Planera och genomföra utbildningar för medarbetare inom vård- och omsorgskontoret för de stora målgrupperna så att vi har rätt kompetens.

3. Ta fram arbetssätt för att möjliggöra, hitta och nyttja kompetens mellan enheter inom vård- och omsorgskontoret.

4. Ställa om och följa upp fast omsorgskontakt i hemtjänst.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. Processansvarig, VC verksamhetsutveckling, VC egen regi, VC myndighet, VC beredning och utredning, VC beställning och uppföljning, VC ekonomi, VC kost

2. VC egen regi, VC myndighet, VC Verksamhetsutveckling, VC kost

3. VC egen regi, VC verksamhetsutveckling

4. VC egen regi, VC beredning och utredning, VC beställning och uppföljning

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Mål
Mål 5: Vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska utvecklas för att kunna möta demografiska utmaningar.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv hur vård- och omsorgskontoret planerar att arbeta med att utveckla verksamhetens förutsättningar för nya eller utvecklade digitala eller andra förändrade arbetssätt.

Delår/Helår: Beskriv hur vård- och omsorgskontoret har utvecklat verksamhetens förutsättningar för nya eller utvecklade digitala eller andra förändrade arbetssätt.

Aktiviteter
1. Skapa förutsättningar kring en organisering och roller med rätt kompetenser inom digitalisering och välfärdsteknik på vård- och omsorgskontoret.

2. Utveckla, implementera och inför digitala eller andra förändrade arbetssätt.

3. Utveckla arbetet med förebyggande insatser.

4. Minska ej verkställda beslut genom att bättre nyttja lediga platser.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling

2. VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

3. VC egen regi, VC myndighet, VC verksamhetsutveckling

4. VC myndighet, VC beställning och uppföljning

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Mål
Mål 6: Uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god
ekonomistyrning.

Kvalitativ måluppfyllelse
Kvartal 1: Beskriv vilka aktiviteter verksamheten planerar att arbeta med under året för att uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.

Delår/Helår: Beskriv hur verksamheten arbetat för att uppnå en ekonomi i balans genom effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning.

Aktiviteter
1. Hålla budget samt skapa flexibilitet så att resurser används på bästa sätt.

2. Utveckla effektivt resursutnyttjande genom ökad samverkan.

3. Arbeta resurseffektivt genom att använda bemanningshandboken.

4. Ta fram och utveckla nyckeltal rörande bemanning.

5. Utveckla resursfördelning till alla budgetområden som bygger på volym.

Processansvarig/ansvarig för genomförande

1. VC egen regi

2. VC egen regi, VC verksamhetsutveckling

3. VC egen regi, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi

4. VC egen regi, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi

5. VC egen regi, VC beställning och uppföljning, VC ekonomi

Uppföljning
Återrapport vid kvartal 1, delår- och helår

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret