Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Uppdrag

Se över chefsuppdragen i syfte att skapa goda
organisatoriska förutsättningar för ett hållbart ledarskap.

Aktiviteter
1. Använda introduktionsprogram för chefer vid nyanställningar.
2. Fortsätta implementera gruppledare inom ordinärt boende, och utreda möjligheten för gruppledare inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning, samt införa en pilot i särskilt boende.
3. Analysera och skapa åtgärder utifrån avslutningssamtal med chefer.

Hur ofta det ska mätas
Helår

Ansvarig för genomförande
VC egen regi, VC myndighet , VC verksamhetsutveckling, VC kost

Ansvarig för rapportering
VC beredning och utredning

Stärka arbetsmiljöarbetet för att på så sätt skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

Aktiviteter
1. Öka frisknärvaron.
2. Stärka samarbetet med HR.
3. Arbeta med kulturfrågan, hur är vi mot varandra och hur
stärker vi det positiva klimatet och ”vi-känslan”.

Hur ofta det ska mätas
Helår

Ansvarig för genomförande
VC egen regi, VC myndighet, VC beställning och uppföljning, VC beredning och
utredning, VC verksamhetsutveckling, VC ekonomi, VC kost

Ansvarig för rapportering
VC beredning och utredning

Genomföra åtgärder och aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetarna samt använda kompetensen rätt.

Aktiviteter
1. Fortsätta arbetet med aktivitetsplan för
kompetensförsörjning 2023.
2. Inrätta tjänster för att utveckla hantering av kontorets
fordon inom egen regin.

Hur ofta det ska mätas
Helår

Ansvarig för genomförande
VC verksamhetsutveckling, VC egen regi

Ansvarig för rapportering
VC beredning och utredning

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret