Verksamhetsplan för vård- och omsorgskontoret 2023

Uppdrag

Utveckla boendestöd

Förväntade effekter

Effektivare och ändamålsenligt boendestöd

Aktiviteter

Utveckla boendestöd genom att säkerställa att insatser påbörjas efter beslut och motsvarar brukarnas behov samt att resurser används effektivt.

Prestationer – det som ska mätas

Nyckeltal för boendestöd

Ansvarig för genomförande

Processansvarig, VC egen regi, VC myndighet

Uppföljning

Återrapport kvartal 1, delår och helår

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret