Kommunfullmäktiges sammanträde är den 29 november 2021

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 november 2021, klockan 16:30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 16:30 – 17:00 Internationella frågor, EU-kontoret Bryssel

Kl. 17:00 – 17:05 Information från kommunrevisonen

Kl. 17:05 – 18:30 Beslutsärenden

Kl. 18:30 – 19:00 Paus - Kaffe

Kl. 19:00 – 20:30 Fortsatt behandling av Beslutsärenden

Kl. 20:30 – 20:40 Paus

Kl. 20:40 - 21:00 Fortsatt behandling av Beslutsärenden

Kl. 21:00 - 22:00 Frågor och interpellationer

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22:00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16:30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Information från kommunrevisionen
 • Reviderad avfallstaxa 2022 för Norrköpings kommun
 • Aktualitetsförklaring för Norrköpings kommun översiktsplan
 • Förslag inriktningsdokument – näringslivsfrågor
 • Uppdrag om inriktningsdokument för digitaliseringsstrategi
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Ernst och Hilma Fredgas stiftelse 2020
 • Motion av Florian Aranda (SD) om Norrköpings skolmuseum
 • Motion av Sophia Jarl, Lina Alm och Anna Sotkasiira Wik (alla M), kollektivtrafik som stödjer Norrköpings utveckling
 • Motion av Sophia Jarl (M) – Nya arbetssätt kan spara pengar och göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter

Norrköping den 2021-11-18

Maria Sayeler Behnam
kommunfullmäktiges ordförande

 

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.

Eventuellt föreliggande av jäv ska beaktas.

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping