Kommunfullmäktiges nästa sammanträde 17 december 2018

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 17 december 2018, klockan 13.30.

Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider

Kl. 13:30 – 16:30 Budget med debatt enligt debattregler

(Fika finns framdukat för ledamöter kl.14-16)

Kl. 16:30 – 18:00 Lucia, avtackning av ledamöter och ersättare samt kaffe och julsmörgås

Kl. 18:00 - 19:30 Fortsatt behandling av budget

Kl. 19:30 – 21:00 Beslutsärenden

Kl. 21:00 – 22:00 Fortsatt behandling av beslutsärenden

Om ärendena inte är färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet på torsdagen klockan 16.30 samma vecka.

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet

 • Val av justerare
 • Budget för kommunrevisionen år 2019
 • Drift- och investeringsbudget 2019 – 2022
 • Inträdesordning i nämnder och styrelser – ej kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • Kommunfullmäktiges val till nämnder och kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022
 • Kommunfullmäktiges val till bolagsstyrelser för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma hållits 2023
 • Kommunfullmäktiges val till övriga styrelser, stiftelser, fonder, med mera för mandatperioden 2019-2022
 • Revidering av reglementen för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden
 • Justering av kommunens styrmodell
 • Översiktsplan Åby – Jursla
 • Tecknande av hyresavtal Kapellhorvan
 • Finansiering Trafikplats Bråvalla
 • Utbetalning och redovisning av partistöd
 • Motion av Jan Petersson (SD) om konstgräsplaner i Norrköpings kommun
 • Motion av Nicklas Lundström (V) om att stoppa social dumpning vid upphandlingar.
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 • Kommunfullmäktiges valärenden
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 • Anmälan av inkomna motioner
 • Rapporter med mera

Norrköping den 6 december 2018 

Olle Vikmång

kommunfullmäktiges ordförande

Besked från ledamot och ersättare om deltagande vid sammanträdet lämnas till respektive gruppledare.
Eventuellt föreliggande jäv bör beaktas.

Vid sent uppkommet förhinder ska meddelande ske direkt till rådhusets reception, telefon 011 15 10 64.

Webb-tv 

Kommunfullmäktiges sammanträden kan ses via webben, både direkt och i efterhand, på www.norrkoping.se.
Var och en som medverkar vid sammanträdet kan förekomma i bild och ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott han eller hon kan begå.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se

Kontakt