Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att skriva till kommunfullmäktige och lämna förslag på åtgärder.

  • Förslagen ska handla om sånt som kommunen ansvarar för.
  • Varje förslag får bara behandla en fråga.
  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat.
  • Namnförtydligande samt adress och telefonnummer till dig ska finnas med.

Skicka in medborgarförslag


Vad händer när förslaget är inlämnat?

Om det inlämnade förslaget uppfyller kraven på medborgarförslag kommer det att behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

Om förslaget inte uppfyller kraven för medborgarförslag skickas det tillbaka till dig.

 

Beslut inom sex månader

Beslut ska fattas senast sex månader från det att förslaget väcktes.

Du får meddelande när fullmäktige eller ansvarig nämnd ska behandla ditt förslag. Vid behandlingen får du yttra dig.

Kontakt

Relaterat Rubrik