Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att skriva till kommunfullmäktige och lämna förslag på åtgärder.

  • Förslagen ska handla om sånt som kommunen ansvarar för.
  • Varje förslag får bara behandla en fråga.
  • Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat.
  • Namnförtydligande samt adress och telefonnummer till dig ska finnas med.

Här skickar du in medborgarförslag

Om du vill anmäla fel, lämna synpunkt eller klagomål på vår stadsmiljö är det inte ett medborgarförslag utan en felanmälan du ska göra. Läs mer om det här nedan under rubriken Anmäl fel, lämna synpunkt eller klagomål på vår stadsmiljö.

Vad händer när förslaget är inlämnat?

Om det inlämnade förslaget uppfyller kraven på medborgarförslag kommer det att behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

Om förslaget inte uppfyller kraven för medborgarförslag skickas det tillbaka till dig.

Beslut inom sex månader

Beslut ska fattas senast sex månader från det att förslaget väcktes.

Du får meddelande när fullmäktige eller ansvarig nämnd ska behandla ditt förslag. Vid behandlingen får du yttra dig.


Anmäl fel, lämna synpunkt eller klagomål på vår stadsmiljö

Här kan du felanmäla sådant som rör vår stadsmiljö som gator, belysning, parker och naturområden, nedskräpning och klotter samt felparkerade bilar i Norrköpings kommun. Denna typ av ärenden hanteras snabbast och enklast via länken nedan och inte som medborgarförslag.
Anmäl fel, synpunkt och klagomål

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping

Relaterat