Om kommunen

Med över 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping.

Folkvalda politiker företräder medborgarna

Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Politikerna representerar sina partier och utses i allmänna val vart fjärde år.

Den politiska ledningen

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän i kommunstyrelsens kontor, som leds av kommundirektören.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens kontor

Nämnder

Nio verksamhetsnämnder har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Verksamhetsnämnderna har stöd och hjälp av verksamhetskontoren.

Nämnder

Verksamhetskontor

Kommunala bolag


Norrköpings kommun äger, har andelar i och även ägaransvar för ett antal bolag och stiftelser.

Kommunala bolag

Kommunrevisionen granskar den kommunala verksamheten

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

Kommunrevisionen

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping