Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2020

Den 25 november 2021 publicerade Statistiska centralbyrån registerbaserad arbetsmarknadsstatistik för år 2020. Statistiken visar uppgifter över förvärvsarbetande, arbetstillfällen samt arbetspendlingen till och från Norrköping.

Nedan följer några resultat för Norrköping:

  • 67 350 Norrköpingsbor förvärvsarbetade 2020, vilket var en minskning med 730 personer från år 2019. Störst minskning var det bland männen. Även i riket som helhet minskade antalet i förvärvsarbete under pandemiåret 2020.
    • Mätmånaden för statistiken är november månad respektive år och en förklaring till minskningen av antalet förvärvsarbetande är Coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden under år 2020.
    • Arbetslöshetsstatistiken har tidigare visat att utbrottet av covid-19 påverkade den svenska arbetsmarknaden med en ökad arbetslöshet under hösten 2020 såväl i Norrköping och i riket som helhet.
  • Andelen av Norrköpings befolkning i åldersgruppen 20-64 år som förvärvsarbetade 2020 var 77,1 procent, en minskning med 0,4 procentenhet från året innan. Minskningen är bland männen, medan kvinnorna ökade sin förvärvsfrekvens något. Norrköping har en lägre andel förvärvsarbetande än riket, både bland män och kvinnor.
  • I jämförelse med kommunerna Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Örebro och Västerås så har Norrköping en högre förvärvsfrekvens än Örebro, Linköping och Eskilstuna, men en lägre frekvens än Jönköping och Västerås. Samtliga jämförda kommuner hade en nedgång i förvärvsfrekvens under 2020. Mest minskade Örebro och Västerås med -1,2 procentenheter vardera. Norrköping hade den lägsta nedgången med 0,4 procentenhet.
  • 68 300 arbetstillfällen fanns i Norrköping 2020, en liten minskning med 690 från år 2019.
  • 54 620 Norrköpingsbor bor och arbetar inom kommunens geografiska gräns medan 12 730 pendlar över kommungräns till ett arbete. Samtidigt pendlade 13 680 bosatta i någon annan kommun till ett arbete i Norrköping.

Läs mer i dokumentet Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2020 Pdf, 510.7 kB.