Befolkningsprognos för Norrköping åren 2021-2030

Befolkningsprognos

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger bland annat till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter. Under våren 2021 (mars) beräknades en befolkningsprognos som sedan följdes upp och reviderades i augusti. Den reviderade befolkningsprognosen för åren 2021-2030 redovisas kort här.

Prognosens första fem år benämns prognos medan efterföljande fem år benämns utblick.

Resultat

Folkmängden i Norrköping har ökat varje år sedan 2001 och den förväntas fortsätta att öka de kommande 10 åren, dock inte i samma höga takt som under åren 2012-2019. Ökningen kommer att bero både på att det förväntas födas fler än det dör och att inflyttarna till kommunen blir fler än utflyttarna från kommunen. Att antalet födda barn förväntas hålla sig på en relativt hög nivå beror främst på att det stora antalet invånare födda kring 1990 kommer att vara runt 30-årsåldern under de kommande åren vilket är den ålder då det är vanligast att skaffa barn.

Folkmängdsökningen var +307 personer under 2020, vilket motsvarade en befolkningstillväxt på +0,2 procent. Det var den lägsta tillväxten sedan år 2005. Anledningen till den låga tillväxten år 2020 var främst att antalet personer som invandrade, som minskade även under 2019, minskade än mer och antalet avlidna var relativt hög. Antalet födda barn var på en lägre nivå än tidigare år och även det bidrog till en minskad tillväxt. Förändringarna under år 2020 beror till del på coronapandemin.

Att folkmängdens ökningstakt förväntas avta jämfört med åren 2012-2019 beror främst på att antalet inflyttare, särskilt från andra länder, förväntas fortsätta vara låg. En annan orsak är att antalet döda per år beräknas bli fler, vilket främst beror på att antalet äldre invånare ökar även om coronapandemin tros fortsätta påverka antalet avlidna en tid framöver.

Folkmängden beräknas öka med närmare  4 500 personer under kommande femårsperiod, från 143 478 invånare den 31 december 2020 till 148 000 invånare den 31 december 2025.

  • Antalet födda barn under år 2020 var lägre än det genomsnittliga antalet under de fem föregående åren. Antalet födda barn förväntas öka något under kommande år (2021 och framåt). Ökningen beror som ovan nämnt till stor del på att att vi har ett stort antal invånare födda kring 1990 som kommer att vara runt 30-årsåldern under de kommande åren vilket är den ålder då det är vanligast att skaffa barn.
  • Antalet barn i förskoleåldern, 1-5 år, förväntas minska under 2021-2022 till följd av något färre antal födda barn på senare år. Från och med 2023 beräknas antalet att börja öka igen och år 2026 förväntas antalet att ligga på nästan samma nivå som 2020 för att därefter vara på den nivån under utblicksperioden.
  • Barn och unga i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar under prognosperioden fram till 2025 och beräknas då vara närmare 300 fler än vid utgången av 2020. Under utblickperioden fram till 2030 förväntas sedan ske en minskning av antalet med omkring 300 barn.
  • Antalet 16-18 åringar, som till största del återfinns på gymnasiet, kommer att öka under kommande tioårsperiod och antalet beräknas vara över 900 fler 2030 jämfört med 2020.
  • Antalet invånare över 80 år ökar, mycket på grund av att de stora kullarna födda under 1940-talet träder in i denna åldersgrupp under prognosperioden. År 2030 beräknas antalet vara 3 000 fler jämfört med 2020.
  • Antalet i åldern 19-64 år, vilka till stor del förvärvsarbetar, ökar en del men inte i lika hög utsträckning som övriga åldersgrupper. Det innebär att den så kallade demografiska försörjningsbördan ökar.
Befolkningsutveckling i några åldersgrupper, faktiskt antal och enligt prognos

Källa: Statistiska centralbyrån (åren 1975-2020), Norrköpings kommuns befolkningsprognos för åren 2021-2030

Not: Den lodräta linjen avser år 2020.

Mer om prognosen

Tabeller befolkningsprognos 2021 (Excelfil) Excel (excel, 116.7 kB)

Delområdesprognos - Statistikfunktionen tar även fram delområdesprognoser. På kommunens hemsida kan man göra egna uttag för dessa områden för olika åldersklasser.

Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Charlotte Lundberg
Statistiker
Olle Kylensjö
Statistiker