Befolkningsprognos för Norrköping åren 2019-2028

Förväntad fortsatt folkmängdsökning

Som stöd i kommunens planeringsarbete görs varje år beräkningar av den framtida folkmängden i Norrköping. Resultatet av beräkningarna ligger bland annat till grund för de volymskattningar som görs inom olika verksamheter. Befolkningsprognosen som redovisas här är den definitiva befolkningsprognosen som beräknades i augusti 2019.

Prognosens första fem år benämns prognos medan efterföljande fem år benämns utblick.

Resultat

Den positiva folkmängdsökningen åren 2001-2018 i Norrköping förväntas fortsätta under kommande år, dock inte riktigt i samma höga takt som under åren 2012-2017. Folkmängd beräknas öka med närmare 7 000 personer under kommande femårsperiod, från 141 676 invånare den 31 december 2018 till 148 600 invånare den 31 december 2023.

  • Antal födda barn under år 2018 var, relativt sett tidigare år, lågt men förväntas öka något under kommande år. Ökning beror till del på att det stora antal kvinnor som föddes under "baby-boom"-åren kring 1990 kommer i så kallad "barnafödande ålder".
  • Antalet barn i förskoleåldern, 1-5 år, förväntas minska kommande år till följd av något färre antal födda barn. År 2023 förväntas dock antalet vara på samma nivå som år 2018.
  • Barn och unga i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar under prognosperioden fram till 2023, men också under utblickperioden fram till 2028.
  • Även antalet 16-18 år, som till största del återfinns på gymnasiet, kommer att öka under kommande tioårsperiod.
  • Antalet över 65 år ökar, dels på grund av att de stora födelsekullarna på 40-talet passerar 65 år, dels lever vi allt längre!
  • Antalet i åldern 19-64 år, vilka till stor del arbetar, ökar en del men inte i lika hög utsträckning som övriga åldersgrupper. Det innebär att den så kallade demografiska försörjningsbördan ökar.
Befolkningsutveckling i några åldersgrupper, faktiskt antal och enligt prognos

Källa: Statistiska centralbyrån (åren 2010-2018), Norrköpings kommuns definitiva befolkningsprognos för åren 2019-2028

Not: Den lodräta linjen avser år 2018.

Under de senaste fem åren, från 2013 till år 2018, är det folkmängden på landsbygden som har ökat mest procentuellt sett, +6,4 procent. Däremot i absoluta tal så är det centralorten Norrköping som har ökat mest. Under de kommande fem åren förväntas det vara centralorten som ökar mest, både i absoluta tal och procentuellt. Det beror bland annat på det planeras att byggas en hel del bostäder i det området.

Läs mer om prognosen

Resultat av den befolkningsprognosen finns i en rapport i serien Norrköpingsfakta "Definitiv befolkningsprognos 2019-2023 med utblick mot 2028. Kommun- och delområdesprognos".

Länk till rapporten om den definitiva befolkningsprognosen 2019.PDF (pdf, 1.1 MB)

Rapportens tabellbilaga i ExcelExcel (excel, 37.2 kB)

Resultat av delområdesprognosen - Länk till kommunens statistikdatabas

Kontakt