Styrande dokument som riktar sig till allmänheten

Enligt 8 kap 13 § i kommunallagen (2017:725) ska kommunala föreskrifter som riktar sig till allmänheten finnas samlade och listade på en särskild sida på kommunens webbplats. Här finns de i alfabetisk ordning.

Om du föredrar att se dem ordnade efter ämnesområde finns de även på webbsidorna Taxor och avgifter respektive Allmänna föreskrifter.

Allmänna handlingar – Beskrivning av kommunstyrelsens allmänna handlingar Pdf, 506.1 kB.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun

Allmänna föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings kommun Pdf, 929.5 kB.

Avfall – Avgifter och regler för avfall

Bygglovstaxa Pdf, 674.7 kB.

Bårrumstransporter – Taxa Pdf, 332.6 kB.

Gångbanerenhållning – Allmän föreskrift om gångbanerenhållning Pdf, 190.6 kB.

Hälsoskydd – Lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön inom Norrköpings kommun Pdf, 173.5 kB.

Kopiering – Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar Pdf, 425.6 kB.

Kopiering – Avgift för kopiering av digitala tekniska arkivets handlingar Pdf, 347.1 kB.

Kulturskolan – Avgift Pdf, 382 kB.

Livsmedel – Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Pdf, 741.6 kB.

LSS – Avgifter inom LSS-verksamheten Pdf, 703.4 kB.

Markupplåtelse på allmän platsmark Pdf, 785.2 kB.

Parkering – Föreskrift för kommunal parkeringsövervakning Pdf, 36.4 kB.

Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Pdf, 2.3 MB.

Prövning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt spellagen Pdf, 1.1 MB.

Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor – Avgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor

Sotning – Avgifter för och information om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll

Stadsarkivets avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar Pdf, 225 kB.

Taxesystem avseende insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med funktionsnedsättning samt hemsjukvård Pdf, 48.6 kB.

Torghandel – Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 18.9 kB.

Torgavgifter Pdf, 68.3 kB.

Avgifter och regler för vatten- och avlopp

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping