Det här är elevhälsa

Elevhälsans personal arbetar på skolorna med barn och elevers hälsa. Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ska ha tillgång till stöd från elevhälsan. Elevhälsan omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser. 

Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen:

 • att främja hälsa hos alla barn och elever.
 • att skapa förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande enligt utbildningens mål. 
 • att ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.
 • att främja barn och elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Kontakt

Elevhälsans personal kan vara knuten till en eller flera enheter. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida eller blogg. Du kan också nå personalen via kommunens Kontaktcenter 011-15 00 00

Se alla kommunala grundskolor

Se alla kommunala gymnasieskolor

Centrala elevhälsan

Förskolan och skolan samarbetar med Centrala elevhälsan. Centrala elevhälsan erbjuder specialpedagogisk kompetens inom områdena:

 • läs- och skrivinlärning
 • tal- och kommunikation
 • matematik
 • syn
 • hörsel
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • lärverktyg
 • intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer om specialpedagogiska insatser

På Centrala elevhälsan finns specialpedagog med spetskompetens, psykolog, skolläkare, skolsköterska, teamledare, samordnande psykolog, samordnande kurator, samordnande logoped och samordnande skolsköterska.

Centrala elevhälsan samarbetar med vård- och omsorgskontoret, socialkontoret och Region Östergötland och bidrar med kompetens i verksamheterna Ungdomshälsan, Skolfam, NP-center och Team nystart.

Synpunkter och klagomål

Inom den medicinska elevhälsan arbetar legitimerad skolsköterska, skolläkare, psykolog, logoped och arbetsterapeut. De utför medicinska insatser i skolan och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Dina synpunkter och eventuella klagomål utgör en del i vårt ständiga förbättringsarbete. Genom det arbetet säkerställer vi kvalitet och patientsäkerhet. Välkommen att lämna synpunkter och eventuella klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål

Kontakt

Centrala elevhälsan

Besöksadress:
S:t Persgatan 95, våning 4

Skicka e-post