Skolnärvaro och skolplikt

Närvaro i skolan och att ta del av undervisningen är viktigt för att klara skolan. Forskning visar att elever som är borta från skolan riskerar sämre skolresultat än elever som har god närvaro. Att vara borta från skolan kan också leda till att eleven mår psykiskt dåligt, får sömnproblem och känner sig utanför.

Skolplikt - vad gäller?

Barn i Sverige har rätt att få kostnadsfri utbildning. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller 6 år. Skolplikt betyder att barnet eller ungdomen är skyldig att gå i skolan. Det är flera parter som har ansvar för att eleven genomför sin skolplikt. Ansvaret ligger dels hos hemkommunen där barnet är bosatt, dels på vårdnadshavarna till barnet och dels på skolan där eleven får sin utbildning. Det kan vara en kommunal skola eller en fristående skola. Reglerna om skolplikt och rätt till utbildning finns i skollagen (7 kap. 2010:800).

Så jobbar Norrköpings kommun med skolnärvaro

Norrköpings kommun arbetar på flera sätt med att stödja elevers närvaro:

 • Fungerande frånvaroregistrering för att upptäcka frånvaro snabbt
 • Låg gräns för att utreda orsakerna till frånvaro
 • Gemensamt material för alla skolor att använda vid utredning av orsaker till frånvaro
 • Systematiskt arbete med att skapa tillgänglig lärmiljö för alla elever
 • Stöd till och krav på föräldrar
 • Samverkan med socialtjänst och barnpsykiatri
 • Verksamhet, Alla barn i skolan (ABIS), som är specialiserad på att hjälpa elever tillbaka till skolan.
Uppmärksamma frånvaro

Det är viktigt att snabbt upptäcka och reagera på när en elev är borta från skolan. Elever ska vara saknade av skolan, oavsett om de är borta av ett giltigt skäl eller ett ogiltigt skäl. Därför behöver skolan och vårdnadshavare reagera på när en elev har ströfrånvaro, om eleven är på skolan men inte på lektion, om eleven ofta är sjukanmäld eller är borta längre än vad som kan förväntas vid små sjukdomsbesvär.

Om en elev i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan uteblir från den obligatoriska verksamheten utan giltigt skäl, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om frånvaron samma dag. Detta är rektorns uppdrag enligt skollagen.

Utreda frånvaro och anmäla till huvudman eller hemkommun

Rektor på kommunal skola är skyldig att anmäla till huvudman vid problematisk frånvaro motsvarande 15% eller mer under 3 månader, anmälan utförs via verksamhetssystemet Prorenata.

Rektor på fristående skola är skyldig att anmäla till hemkommunen vid problematisk frånvaro motsvarande 15% eller mer under 3 månader.

Blankett för anmälan om utredning av problematisk frånvaro till hemkommunen för fristående skolor, se nedan

Vägledning utredning av problematisk frånvaro PDF (pdf, 393.6 kB)

Anmälan om utredning av problematisk frånvaro för fristående skolor

Kommunens utredningsmall kan använda av fristående skola:

Mall för utredning av oroande frånvaro i Norrköpings kommunWord (word, 889.5 kB)

Samverkan för ökad närvaro

Samarbete mellan skola, vård och socialtjänst är ofta nödvändig för att hjälp en elev tillbaka i skolgång. En hjälp kan vara att upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). En SIP ska alltid utgå från individens behov och situation. Planen är inte ett mål i sig, utan ett sätt att se till att individen får de insatser och det stöd hen behöver. Hur själva SIP-arbetet ska läggas upp beror på hur individens livssituation ser ut och vilken typ av insatser som krävs. Centrala elevhälsan kan, tillsammans med rektor på skolan, ta initiativ till en SIP. Kommunala skolor erbjuds insatser från Alla barn i skolan via Centrala elevhälsan. 

Alla barn i skolan

Alla barn i skolan är en verksamhet som verkar för att alla barn ska vara i skolan. Målet är ökad måluppfyllelse. Alla barn i skolan erbjuder råd och stöd till elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Ansökan till alla barn i skolan

Fristående skolor kontaktar Alla barn i skolan via abis@norrkoping.se

Kommunala skolor kontaktar Centrala elevhälsan för samråd kring insatser som kan utgöras av insatser från Alla barn i skolan (ABIS).

Föreläggande och vite

Ansvaret att se till att barn får sin rätt till utbildning är delat mellan hemkommunen, de som har ansvar för utbildningen (det kan vara Norrköpings kommun eller en enskild huvudman om skolan är fristående), samt vårdnadshavare. Om skolan har uppfyllt sina skyldigheter och elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig för att eleven ska gå i skolan, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. Det betyder att vårdnadshavare kan behöva betala en summa pengar om föreläggandet inte följs.

Utlandsvistelse och skolplikt

Vid en längre utlandsvistelse eller längre frånvaro från skolan av annan anledning kan skolplikten utföras på annat sätt. Det är utbildningsnämnden i kommunen som kan ta beslut om skolplikt ska utföras på annat sätt. Beslutet gäller i maximalt 1 år. Vid studier utomlands gäller beslutet i sex månader. Förutsättningarna är att:

 • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden,
 • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett bra alternativ till den utbildning som barnet annars hade fått
 • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
 • att synnerliga skäl finns

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt behöver göras i god tid till utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Ansökan lämnas till rektor vid ditt barns skola senast tre månader före önskad tid.

Här hittar du ansökningsblanketten

Om utbildningsnämnden beviljar fullgörande av skolplikt på annat sätt kan vårdnadshavare ansöka om att få ta med sig barnets skolpeng. Enligt kommunens regler för skolpeng utomlands kan detta beviljas under maximalt sex månader förutsatt att skolan som barnet ska gå på inte får statsbidrag.

Skolverket: Utlandsvistelse och skolplikt

När skolplikten inte gäller

Vid permanent flytt utomlands slutar skolplikten att gälla. Om familjen befinner sig utomlands under en längre tid men fortfarande är folkbokförda i Sverige ska hemkommunen avgöra om vistelsen är varaktig. En vistelse utomlands betraktas som varaktig om den pågår under minst 6 månader.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning enligt skollagen. Eleven blir utskriven från sin hemskola. När eleven kommer tillbaka till Sverige har eleven samma rätt till utbildning som alla andra elever. Vårdnadshavare ska då ansöka om skolplats. Ansöka om skolplats gör du i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Det finns dock ingen garanti för att eleven placeras på den skola som eleven innan sin vistelse i utlandet var inskriven på.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Stöd till dig som är vårdnadshavare

Om du är vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Det är förstås inte bara en lagstadgad skyldighet utan även ett ansvar som förälder att se till att barnet får möjlighet till utbildning och utveckling. Att inte vara på lektionerna innebär att missa undervisning. Det är därför lika allvarligt att vara borta från skolan av ett giltigt skäl såväl som ogiltigt.

Tips och information till dig som har ett barn som går i gymnasiet: Folder Oops vi har blivit med gymnasistPDF (pdf, 4.9 MB)

Verksamheter där du kan få hjälp

Kontakt
Karin Fogelberg
Samordnande kurator
Ulrika Andersson
Specialpedagog
Zlatko Jankovic
Avdelningschef

Centrala elevhälsan