Äppellunden

Äppellundens förskola ligger i Eksund. Vi har en stor fin gård och närheten till skog erbjuder olika miljöer för lek och utforskande. Förskolan består av fyra avdelningar på två plan, Eken och Lyckan för de yngre, Solen och Gläntan för de äldre barnen.

Äppellundens förskola, exteriör

Vår vision

Här vill vi vara och leka, lära, utforska och fylla våra ryggsäckar med glädje, kunskap, upplevelser och känslan av nyfikenhet. Vi ser det enskilda barnet med dess förmågor, men även det som växer fram i grupprocessen. Tillsammans är vi en härlig grupp där allas lika värde samt respekten för varandra värdesätts högt.

Vår personal

På förskolan arbetar cirka 12 pedagoger: förskollärare och barnskötare. Du kan även möta elever, trainée och andra resurspersoner.

Äppellunden bildar tillsammans med Hultets förskola en enhet. Vi har en gemensam organisation med biträdande rektor, utvecklingspedagog och administratör. Det finns en specialpedagog som handleder pedagoger då barn har behov av särskilt stöd.

Vid jul och sommarledigheter samt studiedagar för pedagoger kan fler förskolor samarbeta.

Så arbetar vi med barnens lärande

Ur Lpfö 18, Läroplan för förskolan:

 • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
 • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt:

 • Utifrån enhetens tema och barngruppens gemensamma intressen och behov väljer varje avdelning ett projekt att mötas kring under en längre eller kortare tid.
 • Barnens tankar, idéer, hypoteser och reflektioner ligger till grund för hur vi undervisar mot läroplanens mål, vilket gör att barnen är delaktighet och har inflytande över sin utbildning.
 • Vi använder oss av olika uttryckssätt som till exempel berättande, skapande, musik, dans, rörelse, digitala verktyg mm
 • Arbetet dokumenteras på avdelningens processvägg och blir en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Det projekterande arbetssättet gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gjorde igår hänger ihop med det som sker idag och vad som kan vara möjligt imorgon.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Trygghet och värdegrundsarbete

Utifrån dokumentet "Värdegrundad verksamhet i Norrköping" arbetar vi med följande fokuspunkter:

 • Vi verkar aktivt för att skapa trygghet och ro för varje barn och ungdom
 • Vi utvecklar värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa
 • Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras
 • Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn, ungdomar och vuxna
 • Vi levandegör barnkonventionen på ett systematiskt sätt

Förskolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver hur detta arbete sker.Förskolan har en kris och beredskapsplan utifall att något oförutsett skulle inträffa.

All personal på förskolan har tystnadsplikt. All personal som arbetar i Norrköpings kommun har anmälningsplikt vid oro för barn.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Introduktionen är början till samverkan mellan hem och förskola.

Ett positivt och respektfullt bemötande leder till ett ömsesidigt förtroende. Detta är grunden för barnets trygghet på förskolan och för vårdnadshavarna och pedagogernas vidare samarbete.

Under introduktionen är det vårdnadshavare som vägleder sitt barn in i förskolans utbildning, med lek, undervisning och omsorg. Tillsammans med sitt barn tar vårdnadshavare aktivt del av dagen på förskolan.

Det dagliga samtalet med vårdnadshavare är viktigt för oss. Under året kommer vårdnadshavarna att välkomnas till möten för vårdnadshavare, drop-in och utvecklingssamtal där vårdnadshavarnas delaktighet, tankar och åsikter är värdefulla. Varje år genomförs trygghetsvandringar där barn och pedagoger samtalar om miljöer inne och ute för att skapa trygghet och trivsel. Genom det projekterande arbetet (se så arbetar vi med barns lärande) har barnen inflytande över sin utbildning.

Tema

Temat för enheten

Hållbar framtid – världen behöver en ny berättelse

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (mål från Lpfö, sidan 14).

Syfte

Vi vill genom vår utbildning ge barnen förutsättningar att förstå att alla är viktiga och att vi behöver varandra. Tillsammans med barnen skapar vi goda relationer till varandra, till material och till vår miljö. I undervisningen upptäcker och uppmärksammar vi livet omkring oss. Utifrån barnens perspektiv stannar vi upp , tittar nära och ger det lilla ett värde.

Utifrån temat arbetar sedan varje avdelning i projekt där barngruppens nyfikenhet och intressen tas tillvara.

Lokaler

Äppellundens nuvarande lokaler invigdes 2014.

Måltider

Förskolan har eget kök. Vi strävar efter att laga mat från grunden och följer kommunens kostriktlinjer och livsmedelsverkets rekommendationer.

Mer om Äppellunden

Beskrivning: Här vill vi vara och leka, lära, utforska och fylla våra ryggsäckar med glädje, kunskap, upplevelser och känslan av nyfikenhet.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Linda Pettersson
011-15 33 82

Avdelningar
Eken 072-584 72 43
Lyckan 072-462 56 02
Solen 072-584 72 44
Gläntan 072-462 56 03

Administratör
Karin Odd
011-15 77 22

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011-15 00 00

Hitta till Äppellunden