Äpplet

I Smedby förskolor ingår Äpplets förskola och Enbärets förskola. Äpplets förskola ligger i ett bostadsområde med gott om grönområden, ett skogsområde samt Ljura bäck som rinner precis intill.

Äpplets förskola, exteriör

Vår gård är väl tilltagen med fotbollsplan och en kulle där man kan åka pulka på vintern. Här finns bland annat klätterställningar, rutschkanor, kompisgunga, vattenbana, sandlådor och en stor grillplats med bänkar där vi grillar korv allt som oftast.

Besöksdag på Äpplet

Vill du som förälder besöka Äpplets förskola inför en eventuell placering av ditt barn? Välkommen på tisdag 26 mars kl. 10:00. Arnmälan görs till rektor Pernilla Skarin, Pernilla.skarin@norrkoping.se

Vår personal

På Äpplets förskola arbetar cirka 20 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och förskolebiträden. På Äpplets förskola går ca 108 barn fördelade på tre arbetslag Stjärnan, Björnarna och Solen/Månen med åldersgrupper 1-5 år med en ansvarig rektor. På enheten finns även specialpedagog, som delas i området samt administratör som utgör ett stöd för organisationen och pedagogerna i arbetet.

Så arbetar vi med barnens lärande

Vår undervisning och utbildning utgår från Läroplanen för förskolan (LPFÖ18) där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi arbetar med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos alla barn. På våra förskolor får barnen uppleva olika uttryckssätt och på så vis utmanas barnen i sina hundra olika språk. Vi tror på ett lärande där barnen får möjlighet att erfara många gånger, under hela dagen och i mindre grupper.

Förskolan arbetar projektinriktat och vi ser barnen som kompetenta individer och pedagogerna som medupptäckare. Förskolans undervisning tar utgångspunkt i samspelsteorier där Reggio Emilia filosofin möter Vygotskys Sociokulturella teori om barns proximala utvecklingszon, men även i pedagogernas beprövade erfarenheter.

Förskolan skapar miljöer både utomhus och inomhus som är inbjudande och har ett tillgängligt material för barnen att mötas kring. Våra undervisningsmiljöer är föränderliga och utgår ifrån barnens intressen och behov. I vår utbildning resonerar vi kring barns språkutveckling och förskolan använder sig av tecken som stöd (TAKK) samt bildstöd som komplement i vardagliga situationer.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Trygghet, respekt och engagemang är vårda värdeord som genomsyrar hela utbildningen. Vår vision är att stärka barnets bild av sig själv. Vi vill stärka barnets självkänsla (jag är), självtillit (jag duger), lust (jag vill) och självförtroende (jag kan), detta leder fram till ett fungerande vi på förskolan.

”Förskolan arbetar medvetet och aktivt med att inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, samt att normer och förhållningssätt genomsyrar arbetet och samvaron i barngruppen.”
(Lpfö 18)

Äpplets förskola handleder studenter från Linköpings Universitet och elever från andra utbildningar och skolor. I mötet med studenter får vi en inblick i Förskollärarprogrammet och vi ges själva möjlighet att reflektera över vår yrkesroll utifrån den utbildning och undervisning som bedrivs.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld.

Vi arbetar aktivt för utveckla ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Vi har också under året olika forum för att skapa förutsättningar för samverkan och fördjupande samtal.

Tema

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet i enheten, där barnens intresse och medskapande bidrar till avdelningarnas unika tolkning. Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att rektor, pedagoger och barn reflekterar tillsammans på olika träffar.

Vi har tema ”I bokens värld”, projektinriktad undervisning vilket ger barnen förutsättningar att utveckla ett rikt ordförråd och nyanserat talspråk genom att leka med ord, samtala om litteratur och lyssna till högläsning, berätta och uttrycka sina tankar. Ställa frågor och argumentera samt kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Vi är även en diplomerad SoL-förskola, där SoL står för Språk och Lärande. Vi utmanar barnen att våga bearbeta, uttrycka tankar och idéer i olika projekt med alla sina ”hundra språk”.

Måltider

Äpplets förskola har ett eget kök och en kokerska där maten lagas. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Under måltiderna får barnen möjlighet att utveckla sin motorik, sitt språk och sina sociala kompetenser tillsammans med andra barn och pedagoger.

Studiedagar

18 september 2023

20 november 2023

8 januari 2024

13 maj 2024

10 juni 2024

Mer om Äpplet

Beskrivning: Projektinriktad undervisning, språk- och kunskapsutveckling, delaktighet, och inflytande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Pernilla Skarin
011-15 17 37

Administratör
Kicki Gustavsson
073-020 28 23

Avdelningar
Stjärnan 072-25 48 053
Månen 072-25 48 054
Solen 072-25 48 055
Björnarna 072-25 48 056

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011-15 00 00

Hitta till Äpplet