Björkalund

Björkalund är en helt ny förskola som öppnade i januari 2023 i området Björkalund.

Björkalund förskola är en av Norrköpings nyaste förskolor med närhet till skogen.

Björkalund förskola, exteriör.

Vår verksamhet

Så arbetar vi med barns lärande

Utbildningen och undervisningen hos oss utgår från styrdokumenten för förskola, som bland annat är:

  • Läroplanen för förskola (Lpfö18)
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Skollagen
  • Barnkonventionen

Enligt styrdokumenten ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta utgår vi från i arbetet med barnens lärande.

Lek, lust och nyfikenhet

Lek har en central plats i vår utbildning och undervisning. Barnen har mycket utrymme för lek, i leken växer den sociala kompetensen. Våra lokaler är utformade för att skapa goda lekmiljöer där barnen kan utvecklas och utmanas i ett lekfullt lärande.

Vi har en föränderlig och tillåtande miljö, anpassad utifrån barnens behov och utveckling. Material av olika slag finns tillgängligt och är inbjudande, såväl ute som inne. Det skapar lust och nyfikenhet att prova nya tekniker, komma på egna idéer och problemlösningar, vilket utvecklar fantasin och kreativiteten.

Våra lokaler

Förskolan har fyra avdelningar på markplan och två avdelningar på övre plan. Förskolan har eget kök, en gemensam matsal och ateljéer.

Projektinriktat arbetssätt

Vi har ett projektinriktat arbetssätt, där vi arbetar med olika teman. Just nu arbetar vi med tema "I utforskandet skapas nya lekmöjligheter". Ett projekt eller tema kan pågå under kortare eller en längre tid.

Dokumentation för att synliggöra lärandet

Vi arbetar med olika former av dokumentation som syftar till att synliggöra både barnens enskilda och gemensamma utveckling och lärande samt de processer som sker i utbildningen och undervisningen.

Natt- och helgomsorg

Björkalund förskola har natt- och helgomsorg i lokalerna.

Mer om Björkalund

Beskrivning: Björkalund förskola är en ny förskola i området Björkalund.

Årskurser: Förskola

Hitta till Björkalund