Hantverkaren

Hantverkarens förskola är en del av förskolorna i city. Här ingår förskolorna Hatten, Hantverkaren, Lokatten och Flagglinan.

Hantverkarens förskola, exteriör

Förskolan Hantverkaren finns på Hantverkaregatan 51, 602 45 Norrköping. Vi ligger centralt i innerstaden med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen och alla museum, bibliotek samt sevärdheter.

På förskolan finns 35 barn fördelat på två avdelningar. Elefanten med 16 barn i åldrarna 1–3 år och Krokodilen med 20 barn i åldrarna 3–5 år.

Läs mer om Hantverkaren på vår blogg

Vår personal

På Hantverkaren arbetar cirka sju medarbetare.

Tillsammans med de andra förskolorna i City har en vi kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder medarbetarna för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vi har också en specialpedagog som stöttar oss i det aktiva arbetet med att bredda basen och ett relationellt förhållningssätt som vi vill ska prägla våra förskolor.

Så arbetar vi med barnens lärande

I våra utbildningar arbetar vi aktivt med att utmana barnens alla språk för vår utgångspunkt är att alla språk är språk för lärande!

Vi har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där det kollegiala lärandet är i fokus för både barn och pedagoger.

Vi har tillsammans formulerat en vision som leder oss i arbetet mot ökad kvalité där mindre möten och ett relationellt förhållningssätt är hörnstenarna.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla barn!

Vår vision:

”En likvärdig förskola som gynnar varje barns utveckling och lärande, där kvaliteten synliggörs i pedagogens möten med barn, vårdnadshavare och pedagoger.”

Så arbetar vi med barnens trygghet

På våra förskolor ses alla som en tillgång, vår utgångspunkt är att alla vill och kan!

I mindre möten arbetar pedagogerna aktivt med att skapa tillit och trygghet i relation med barnen.

Vi arbetar medvetet med att utveckla vårt jämställdhetsarbete där ökade kunskaper inom ämnet stärker pedagogerna i att göra aktiva val som utgår från en mångkreativitet där alla barn ges samma möjligheter att göra aktiva demokratiska val.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Vår utgångspunkt är att barnets bästa alltid kommer först. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Vi eftersträvar en god relation mellan förskola och hem. De dagliga samtalen är viktiga för oss och stärker de goda relationerna. Årligen erbjuder vi utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i hens lärande och utveckling.

Lokaler

Vi finns på Hantverkaregatan 51 med närhet till flera parker i närområdet.

Måltider

Hantverkarens förskola får sin mat från Gustaf Adolfs skolkök. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Mer om Hantverkaren

Beskrivning:

Årskurser: Förskolor

Rektor
Jessica Rask
011-15 29 50

Hantverkarens förskola Elefanten
072-463 55 91

Hantverkarens förskola Krokodilen
072-463 55 92

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Hantverkaren