Hultet

Hultets förskola ligger i stadsdelen Kneippen med en kuperad gård som bjuder in till lek och utforskande. Förskolan består av två avdelningar, Myggan för de yngre barnen och Sländan för de äldre barnen.

Hultets förskola, exteriör

Vår vision

Att skapa trygga och nyfikna barn med leken i fokus.

Vår personal

På förskolan arbetar cirka åtta pedagoger: förskollärare och barnskötare. Du kan även möta elever, trainée och andra resurspersoner.

Hultet bildar tillsammans med Äppellundens förskola en enhet. Vi har en gemensam organisation med biträdande rektor, utvecklingspedagog och administratör. Det finns en specialpedagog som handleder pedagoger då barn har behov av särskilt stöd.

Vid jul och sommarledigheter samt studiedagar för pedagoger kan fler förskolor samarbeta.

Så arbetar vi med barnens lärande

Ur Lpfö 18, Läroplan för förskolan:

 • Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.
 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
 • I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
 • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vi använder oss av ett projekterande arbetssätt:

 • Utifrån enhetens tema och barngruppens gemensamma intressen och behov väljer varje avdelning ett projekt att mötas kring under en längre eller kortare tid.
 • Barnens tankar, idéer, hypoteser och reflektioner ligger till grund för hur vi undervisar mot läroplanens mål, vilket gör att barnen är delaktighet och har inflytande över sin utbildning.
 • Vi använder oss av olika uttryckssätt som till exempel berättande, skapande, musik, dans, rörelse, digitala verktyg mm
 • Arbetet dokumenteras på avdelningens processvägg och blir en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Det projekterande arbetssättet gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Det vi gjorde igår hänger ihop med det som sker idag och vad som kan vara möjligt imorgon.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Trygghet och värdegrundsarbete

Utifrån dokumentet "Värdegrundad verksamhet i Norrköping" arbetar vi med följande fokuspunkter:

 • Vi verkar aktivt för att skapa trygghet och ro för varje barn och ungdom
 • Vi utvecklar värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa
 • Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras
 • Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn, ungdomar och vuxna
 • Vi levandegör barnkonventionen på ett systematiskt sätt

Förskolan har en plan mot kränkande behandling och diskriminering som beskriver hur detta arbete sker.Förskolan har en kris och beredskapsplan utifall att något oförutsett skulle inträffa.

All personal på förskolan har tystnadsplikt. All personal som arbetar i Norrköpings kommun har anmälningsplikt vid oro för barn.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Introduktionen är början till samverkan mellan hem och förskola.

Ett positivt och respektfullt bemötande leder till ett ömsesidigt förtroende. Detta är grunden för barnets trygghet på förskolan och för vårdnadshavarna och pedagogernas vidare samarbete.

Under introduktionen är det vårdnadshavare som vägleder sitt barn in i förskolans utbildning, med lek, undervisning och omsorg. Tillsammans med sitt barn tar vårdnadshavare aktivt del av dagen på förskolan.

Det dagliga samtalet med vårdnadshavare är viktigt för oss. Under året kommer vårdnadshavarna att välkomnas till möten för vårdnadshavare, drop-in och utvecklingssamtal där vårdnadshavarnas delaktighet, tankar och åsikter är värdefulla. Varje år genomförs trygghetsvandringar där barn och pedagoger samtalar om miljöer inne och ute för att skapa trygghet och trivsel. Genom det projekterande arbetet (se så arbetar vi med barns lärande) har barnen inflytande över sin utbildning.

Tema

Temat för enheten

Hållbar framtid – världen behöver en ny berättelse

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (mål från Lpfö, sidan 14).

Syfte

Vi vill genom vår utbildning ge barnen förutsättningar att förstå att alla är viktiga och att vi behöver varandra. Tillsammans med barnen skapar vi goda relationer till varandra, till material och till vår miljö. I undervisningen upptäcker och uppmärksammar vi livet omkring oss. Utifrån barnens perspektiv stannar vi upp , tittar nära och ger det lilla ett värde.

Utifrån temat arbetar sedan varje avdelning i projekt där barngruppens nyfikenhet och intressen tas tillvara.

Lokaler

Hultets förskola renoverades 2019.

Måltider

Förskolan får mat tillagad i Enebyskolans kök utifrån livsmedelverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer.

Mer om Hultet

Beskrivning: Vår vision är att skapa trygga och nyfikna barn med leken i fokus.

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Linda Pettersson
011-15 33 82

Avdelningar
Myggan 0725-97 41 99
Sländan 0725-97 41 98

Administratör
Karin Odd
011-15 77 22

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011-15 00 00

Hitta till Hultet