Musköten

Muskötens förskola är en mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Nordantill. Musköten ligger centralt och har nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek.

Muskötens förskola, exteriör

Förskolan bjuder in till aktiviteter, lek och lärande både inom- och utomhus. Här går cirka 40 barn, uppdelade på två avdelningar, en för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen.

Läs mer om Musköten på vår blogg

Information om beslut

Muskötens förskola kommer upphöra under 2023-2024 efter beslut från utbildningsnämnden i maj 2023.

Här kan du läsa mer om förändringarna i förskola och skola

Vår personal

På vår förskola arbetar cirka 8 medarbetare, både förskollärare och barnskötare. De är fördelade på två avdelningar och med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Kastanjegården, Mariagården och Tuppens förskola, ingår Musköten i Nordantills förskolor.

Så arbetar vi med barnens lärande

Vår barnsyn och kunskapssyn grundar sig i att alla barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust att utvecklas och lära.
Barnens tankar och frågor är centrala i alla projekt och vi arbetar just nu med att utveckla stimulerande lärmiljöer som lockar till lek, kreativitet och skapande efter barnens intresse och behov. Pedagogerna har ett lyssnande förhållningssätt där barnens perspektiv har stor betydelse för utbildningens innehåll. Tillsammans med barnen synliggör vi lärandet.

Vi använder utemiljön så mycket som möjligt, både vår egen och närmiljön. I närheten finns både Strömbacken och Folkparken, där vi går på upptäcktsfärd och ser världen ur barnens perspektiv. Vi studerar småkrypen på marken, känner på stenarna och tar vara på lärsituationer i vardagen. Allt sker i barnens egen takt.

Vi är inspirerade av ett undersökande arbetssätt och har tilltro till barnens förmåga och kompetens. Barnens kreativitet och nyfikenhet styr vår utbildning. Genom att tillsammans med barnen lyssna, dokumentera och reflektera över deras lärande skapar vi de bästa förutsättningarna för utveckling. Genom att utveckla en inbjudande lärmiljö väcker vi barnens nyfikenhet. Hos oss ska alla barn få lust att leka och utmanas i sitt lärande. Det ska vara barnens värld man träder in i när man kommer till oss.

Så arbetar vi med barnens trygghet

På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång. Muskötens förskola kännetecknas av trygghet, empati, demokrati och lustfyllt lärande, för att ge barnen en god och lärorik utbildningsmiljö att vistas i. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden.

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolans ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i första rummet. Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns värld. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss och här stärker vi goda relationer. Vi erbjuder introduktionssamtal och utvecklingssamtal där vi berättar om vårt arbete på förskolan och hur vi utmanar ditt barn i sitt lärande och sin utveckling. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Tema

Vi har tema ”Barns relation till vär(l)den” som påbörjades hösten 2020 och fortsatt är aktuellt. Vi ser att vi tillsammans med barnen behöver ta ansvar för vår framtid. Tillsammans med barnen vill vi med stöd i temat skapa hopp och framtidstro. Barnen har rätt att förundras, uppleva och ställa sig i nära relation till varandra och tillsammans bygga en demokratisk plats. Vårt syfte är att: ”Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”. (Lpfö18).

Vi har även deltagit i Skolverkets Läslyft för Flera språk i förskola, vilket innebär att vi arbetar med språket i fokus i all vår utbildning under hela dagen. Vi utmanar barnen att våga uttrycka tankar och idéer på så många sätt som möjligt.

Lokaler

Muskötens förskola är en är en lägenhetsförskola inrymt i ett flerfamiljshus på bottenvåningen. Förskolan delar gård tillsammans med bostadsrättsföreningen.

Måltider

Muskötens förskola får sin mat från Strömsenhetens storkök. Pedagogerna äter pedagogiska måltider vilket innebär att de äter tillsammans med barnen. Under måltiden arbetar pedagogerna aktivt med barnens språk genom att under måltiden föra samtal som vidgar barnens ordförråd och förmåga att föra samtal.

Under måltiderna får barnen även möjlighet att utveckla sin motorik och sina sinnen i en lugn miljö tillsammans med andra barn och pedagoger.

Mer om Musköten

Beskrivning: Hållbar utveckling, lek, kreativitet, lustfyllt lärande

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Malin Löberg
011-15 26 57

Förskoleassistent:
Elin Maukonen
011-15 77 70

Telefonnummer
072-581 27 91

Vid frågor om plats, faktura, IST Home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Musköten