Smultronet

Smultronets förskola är belägen i det förnyade området Sandbyhov. Förskolan är byggd 2019 och erbjuder en stor gård med möjlighet till lek och utforskande. Smultronets förskola har sex avdelningar, tre för de äldre barnen och tre för de yngre barnen. Här går cirka 108 barn.

Smultronets förskola, exteriör

Vår personal

På förskolan Smultronet arbetar cirka 20 medarbetare, både förskollärare, barnskötare och annan personal.

Medarbetarna är fördelade på sex avdelningar och med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Solgläntan bildar vi enheten.

Så arbetar vi med barnens lärande

Utbildningen och undervisningen hos oss utgår från styrdokumenten för förskola, som bland annat är:

  • Läroplanen för förskola (Lpfö18)
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Skollagen

Styrdokumenten säger bland annat att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det utgår vi ifrån i arbetet med barnens lärande.

Vi arbetar i mindre grupper med olika projekt för att barnen ska få den tid de behöver samt utmanas utifrån deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intressen.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vi erbjuder alla barn en trygg, utforskande och lärande miljö.

Barnens nyfikenhet, lust att lära och deras olikheter ses som en tillgång i utbildningen och undervisningen.

Vi bedriver ett systematiskt värdegrundsarbete.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Vår strävan är att alltid sätta barnets bästa i centrum. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola.

Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Tema

Vi har temat hållbar framtid i enheten. Genom att vi arbetar tematiskt ger vi barnen möjlighet till utforskande, fantasi, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga.

Måltider

Smultronets förskola får sin mat levererad från Hagaköket.

Värdegrundad verksamhet

Utvecklingsplan för Norrköpings förskola

Mer om Smultronet

Beskrivning: Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Lindqvist
011-157783

Sjukanmälan: IST home

Våra avdelningar:

Gemensamt telefonnummer till avdelningarna, välj sedan avdelning:
011-15 25 04

Administratör:
Anita Larsson
011-15 28 55

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Smultronet