Solrosen

Solrosens förskola är belägen i området Vidablick. I närområdet finns flera grönområden och lekparker. Vi har en stor gård som lockar till lek och utforskande.

Solrosens förskola, exteriör

Solrosens förskola har fyra avdelningar, två yngre och två äldre barns avdelningar. Här går cirka 70 barn.

Planerad renovering

Förskolan kommer att renoveras med start vecka 33 vilket innebär att två avdelningar (Ugglan och Ekorren) temporärt kommer att flyttas till förskolan Vallmons lokaler i Haga, Garbielsgatan 11.

Två avdelningar (Igelkotten och Haren), är kvar på Solrosen som vanligt under renoveringsperioden då de avdelningarna inte påverkas av renoveringen.

Vår personal

På förskolan Solrosen arbetar 12 medarbetare, både förskollärare, barnskötare, annan personal och en kock.

Personalen är fördelad på fyra avdelningar med en ansvarig rektor. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans med Villa Eken bildar vi enheten.

Så arbetar vi med barnens lärande

Utbildningen och undervisningen utgår från styrdokumenten för förskolan, som bland annat är:

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan
  • Utvecklingsplan för Norrköpings förskola
  • Barnkonventionen

Enligt styrdokumenten ska utbildningen i förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Detta utgår vi från i arbetet med barnens lärande.

Vi arbetar i mindre grupper där vi främjar goda relationer, vi strävar efter att varje barn ska ges förutsättningar att utmanas utifrån deras förutsättningar och tidigare erfarenheter. Arbetssättet ger möjlighet att möta och utmana barnet efter behov och intresse. Vi har ett temainriktat arbetssätt, där vi har ett gemensamt tema för förskolorna i enheten. Temat kan pågå under kortare eller längre tid. Genom temat skapar vi ett sammanhang för alla mål i läroplanen.

Genom att arbeta temainriktat utvecklar barnen sin kreativa förmåga och fantasi. Barn och pedagoger utforskar tillsammans och delar varandras kunskaper.

Vi arbetar med olika former av dokumentation som syftar till att synliggöra både barnens enskilda och gemensamma utveckling och lärande samt de processer som sker i utbildningen och undervisningen.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vi erbjuder alla barn en trygg, utforskande och lärande miljö. På vår förskola är alla lika värda, och vi ser mångfalden som en tillgång. Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden.

Barnens och vårdnadshavarnas inflytande

Vår strävan är att alltid sätta barnet bästa i centrum. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan hem och förskola. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera tankar. De dagliga samtalen är viktiga för oss.

Tema

Vi har temat språk och kommunikation i vår enhet. Genom att arbeta tematiskt ger vi barnen möjlighet till utforskande, fantasi, kreativitet och tilltro till sin egen förmåga.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök där maten lagas. Vi arbetar enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet. Samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Målsättningen är att laga god och näringsriktig mat med en meny som varieras efter säsong.

Mer om Solrosen

Beskrivning: Projekterande arbetssätt, pedagogisk dokumentation, alla barns lärande.

Årskurser: Förskolor

Rektor
Annette Rosén
011-15 77 65

Avdelningar
Gemensamt telefonnummer
011-15 77 69

Igelkotten
Skicka e-post

Haren
Skicka e-post

Ugglan
Skicka e-post

Ekorren
Skicka e-post

Sjukanmälan
Appen IST Home

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Solrosen