Vånga förskola

Vånga förskola ligger 2.5 mil utanför Norrköping och är en förskola i byn Vånga som ligger mellan Norrköping och Finspång. Förskolan har naturen alldeles inpå knutarna.

Vånga förskola, exteriör

Vånga förskola ligger bakom Vånga skola och består av tre avdelningar i två olika hus som är placerade på samma gård. Avdelningarna heter: Eken/Lönnen, Björken Gul och Björken Grön.

Vår personal

På vår förskola arbetar olika yrkesgrupper så som förskollärare, barnskötare och övrig personal, i ett nära samarbete med en ansvarig biträdande rektor. På Strömsenheten finns en specialpedagog anställd som handleder och utbildar pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Tillsammans med Sörgården, Hasselgården, Lindgården, Tallbacken, och Solbackens förskolor ingår Vånga förskola i Strömsenheten.

Så arbetar vi med barnens lärande

På Vånga förskola strävar vi efter att barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen och undervisningen. Vi arbetar med utmanande och inspirerande inne- och utemiljöer som ger barnen möjlighet till utforskande och kreativitet där vi har rikligt material. Vi arbetar i projekt och har ett processinriktat arbetssätt där alla barn ges möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. För att barnen ska få goda förutsättningar i en tillgänglig lärmiljö arbetar vi bland annat med bildstöd och utvecklar arbetet med tecken som stöd för att öka grunden för kommunikation.

Så arbetar vi med barnens trygghet

Vårt värdegrundsarbete är ständigt närvarande i det dagliga arbetet och det finns en tydlig systematik i hur vi arbetar med värdegrunden. Vi arbetar utifrån vår vision ”En förskola där människor och kunskap växer” med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetar vi med tydliga mål där vi lägger fokus på allas lika värde och rättigheter. Vi arbetar främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, för en förskola där barn och vårdnadshavare ska känna att all personal arbetar aktivt för alla barns trygghet.

Barn- och vårdnadshavarinflytande

Med en god relation till alla familjer skapar vi förutsättningar för samverkan mellan förskola och hem för våra barns bästa. Alla barn och vårdnadshavare ska känna att de kan framföra sina åsikter och diskutera sina tankar med oss. Forum för samverkan är bland annat; introduktion, utvecklingssamtal, möten för vårdnadshavare, gårdsfester, vårdnadshavarenkäter samt andra möten initierade av antingen förskolan eller vårdnadshavarna som sker under året.

Tema

Vårt tema ”Berättarkraft” har till syfte att med utgångspunkt i barns olika uttrycksformer och språk skapa en arena för berättande där barns röster blir hörda. Med hållbarhet som grund utforskar vi tillsammans världen omkring oss och upplever kraften i berättandet. Vi lyssnar till varandras berättande och bygger vidare på vår utbildning och undervisning utifrån barnens tankar och hypoteser.

Lokaler

Vånga förskolan består av två byggnader. En av byggnaderna är yngrebarn (1-3 år) och den andra för äldrebarn (3-5 år). Lokaler har under åren genomgått olika renoveringar.
Under 2022 har förskolan påbörjat yttligare en renoveringsprocess mot att skapa inbjudande lokaler och miljöer som är utvecklade efter en tydliggörande pedagogik. Lokalerna är utformade med ett fokus på tillgängliga miljöer inom de visuella, auditiva och pedagogiska perspektiven. Förskolans miljöer har till syfte att välkomna barnen och bjuder in till aktiviteter och mötesplatser både inne och ute. På förskolan arbetar vi i åldersnära grupper och tvärgrupper inom och mellan avdelningarna och åldrarna.

Vångas gård ligger i anslutning till skog, åker och öppet landskap, är en öppen gård med inslag av natur, odling, lek och aktivitet för kropp och sinnen.

Måltider

På Vånga har vi ett mottagningskök där maten kommer från Vånga skola. Näringsriktig mat varje dag utifrån Norrköpings kommuns riktlinjer för kostverksamhet, samt livsmedelsverkets och skolverkets rekommendationer. Menyn varieras efter säsong.

Mer om Vånga förskola

Beskrivning: Skog, nyrenoverat, utevistelse

Årskurser: Förskolor

Biträdande rektor
Hana Piric Lilja
011-15 14 63
Skicka e-post

Avdelningar
Eken/Lönnen
072-58 35 638

Björken Grön
072-58 35 639

Björken Gul
072-59 39 574

Vid frågor om plats, faktura, IST home app
Kontaktcenter Norrköpings kommun
011- 15 00 00

Hitta till Vånga förskola

Dokument