10-12 årsverksamhet

För äldre barn finns öppen 10–12 årsverksamhet på fritidsgårdar och på vissa skolor. Öppen 10-12 årsverksamhet erbjuds från höstterminen det år som barnet fyller 10 år eller börjar årskurs 4.

Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sitt barn som inskriven i 10–12 årsverksamheten. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

10-12 årsverksamheten omfattas av skollagen.

Korttidstillsyn

Här finns öppen 10-12 årsverksamhet

Öppen 10-12 årsverksamhet finns på kommunens fritidsgårdar och på vissa grundskolor.

Här kan läsa om fritidsgårdar i Norrköping

Hitta kommunala grundskolor

I öppen 10-12 årsverksamhet får eleverna möjlighet att delta i de aktiviteter som ordnas. Alla är välkomna och ingen ansökan behövs för att delta. Måltider erbjuds till självkostnadspris.

Ansök om inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Inskriven plats i 10-12 årsverksamheten måste du som vårdnadshavare ansöka om. Det kan du göra om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Ansökan görs i e-tjänsten för fritidshem som finns på kommunens hemsida.

Ansökan om inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Säga upp inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta i 10-12 årsverksamheten. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

Sommaren det år eleven fyller 13 år eller när eleven slutar årskurs 6 avslutas platsen automatiskt, om du inte själv sagt upp platsen tidigare.

Elever som fyllt 13 år är välkomna att delta i fritidsgårdarnas tonårsverksamhet.

Elever som går i grundsärskolan kan ansöka om korttidstillsyn när de fyllt 13 år.

Du säger upp din plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Säg upp plats i 10-12 årsverksamhet

Korttidstillsyn

Typer av inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Arbetande eller studerande
Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig
Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i 10-12 årsverksamhet upp till 8 timmar per vecka. Rektor avgör vilka tider som gäller. Platsen kan inte nyttjas under sommarsemestern, oftast vecka 28-31, jullovet och under studiedagar.

Lovplats
Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara i 10-12 årsverksamheten. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats.

IST Home Skola

IST Home Skola är en app som används från förskolan till och med gymnasiet. I appen kan du som vårdnadshavare lägga in ditt barns schema och f¨å information om ditt barns skolgång. Du kan också ta del av läsårsdata, anmäla frånvaro och se ditt barns betyg. Uppgifter om myndiga elever ser du dock inte i appen.

IST Home Skola

Schema för inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Barnets närvarotid vid inskriven plats i 10-12 årsverksamhet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid.

När ditt barn har börjat fyller du i schema i appen IST Home skola.

Grundschemat gäller tills du skickar in ett nytt schema. Gå in på länken nedan för att läsa om hur du fyller i schema, anmäler frånvaro med mera.

IST Home Skola

Anmäla förändringar

Anmäl i appen IST Home Skola eller i e-tjänsten för förskola och fritidshem om dina arbetstider eller studietider ändras. Du ska också anmäla om du avslutar ditt jobb och blir arbetssökande eller om du planerar att vara föräldraledig eller ledig.

Byte mellan olika typer av plats ska anmälas minst två månader i förväg. Endast byte mellan ”Arbetssökande” och ”Arbete/ Studier” får göras från den ena dagen till nästa.

IST Home Skola

E-tjänst för förskola och fritidshem

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan lämna schema i e-tjänsten kan du gå till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. Där kan du få hjälp med att lämna schema i e-tjänsten eller säga upp plats i inskriven 10-12 årsverksamhet.

Öppettider Kontaktcenter

Avgift för inskriven plats i 10-12 årsverksamhet

Det finns bara en taxa för 10-12 årsverksamhet, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är i verksamheten. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2021.

10-12 års verksamhet

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

1% av inkomsten

0,5% av inkomsten

Ingen avgift

Max

503 kr/mån

252 kr/mån

0 kr/mån


Platsen i 10-12 årsverksamhet avslutas och vårdnadshavare stängs av om avgiften inte betalas trots påminnelse. Plats i 10-12 årsverksamhet erbjuds inte om vårdnadshavare har en skuld till kommunen för obetalda avgifter. När skulden är betalad eller när det finns en plan för återbetalning så kan platsen erbjudas igen.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften om båda nyttjar 10-12 årsverksamhet. Vårdnadshavarna får automatiskt delad faktura för omsorgsplatsen, när man meddelat att man bor på skilda adresser.

Avgiften delas på hälften oavsett hur mycket eller lite barnet är hos vardera förälder. Hur mycket man ska betala grundas på hushållets inkomst, vilket gör att vårdnadshavarna kan betala olika summor men ändå betala hälften av barnets plats.

Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Ansökan om delad faktura gör du i e-tjänsten genom att ändra typ av plats till Delad plats eller kontakta en handläggare. Ändringen gäller från nästkommande faktura.

Om den ene vårdnadshavaren inte längre behöver inskriven plats i 10-12 års verksamhet, gör den en vanlig uppsägning. Hela betalningsansvaret flyttas då över till den vårdnadshavare som fortfarande nyttjar platsen. För den vårdnadshavare som inte längre har behov av omsorg gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningen görs i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Anmäl ändrad typ av plats

Öppettider för 10-12 årsverksamhet

Den öppna 10-12 årsverksamheten har öppet mellan kl. 13.00 och kl. 17.00 på skoldagar och mellan kl. 9.00 och 17.00 på lov- och studiedagar.

Öppettiderna för inskriven 10-12 årsverksamhet kan variera beroende på hur omsorgsbehovet ser ut. Verksamheten öppnar som tidigast kl. 06.15 och stänger som senast kl. 18.30 på vardagar.

Vårdnadshavare som arbetar under kvällar, nätter och helger och har behov av omsorg under dessa tider kan ansöka om nattomsorg.

Nattomsorg

Kontakt

Har du frågor kring 10-12 årsverksamhet kontakta placeringshandläggarna via kommunens växel.
Telefon: 011-15 00 00

Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping