Ektorpsringen

Ektorpsringen ligger centralt i Norrköping i stadsdelen Ektorp. Förskoleklass till årskurs 3 har sin verksamhet i nybyggda lokaler på Stafettgatan medan årskurs 4-6 finns i lokaler som delas med Kulturskolan på Fotbollsgatan.

På F-3 går drygt 260 elever. Vi har i dagsläget tre paralleller i årskurserna F-3. Verksamheten är organiserad i årskursvisa hemvister under såväl skoldag som fritidshem. Inom varje klass arbetar fritidspedagog och lärare gemensamt. På detta sätt skapar vi en helhetssyn på barnet och en kontinuitet som ger eleverna trygghet.

I årskurs 4-6 går det cirka 150 elever. Alla klasser har nära samarbete mellan pedagoger och resurspersonal. Vi har alltid elevens bästa i åtanke.

På skolan finns också ett team av speciallärare där specialpedagogisk kompetens finns samlad. Teamet arbetar med enskilt stöd till elever i behov, samt handledning för personal. På skolan finns även ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar med såväl elevhälsofrågor som trygghetsfrågor.

Värdegrund och förhållningssätt

På Ektorpsringen arbetar vi för att barn och elever ska utvecklas till självständigt tänkande individer med starkt självförtroende och stark självkänsla. Vi arbetar för att alla ska trivas, känna glädje, trygghet och lugn. Genom ett respektfullt bemötande och positiva upplevelser utvecklar barn och elever sin förmåga till omtänksamhet, empati och förståelse för sina medmänniskor oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning och funktionshinder.

Ektorpsringens fritidshem

Ektorpsringen bedriver fritidshem i nya F-3 skolan. Vi har fyra avdelningar som heter: Sommareken (förskoleklass/öppning/stängning), Hösteken (årskurs 1), Våreken (årskurs 2) och Vintereken (årskurs 3). Barnen går på fritidshem från förskoleklass till årskurs 3. Dispens kan även ges till äldre elever. Öppettiderna är klockan 6.15-18.00.

Fritidshemmen är en pedagogisk verksamhet som innehållsmässigt ska komplettera skolan genom lek, praktiska moment, rörelse och uteaktiviteter. Leken ger och skapar ny kunskap samt erbjuder många tillfällen att träna konflikthantering, kompromisser och att lyssna på varandra. Personalen som arbetar på fritidshemmen deltar även i arbetet i skolan, vilket gör att de har god kännedom om barnen och deras vardag.

Skolutveckling

På F-3 satsar vi på systematisk skolutveckling som innebär att vår personal arbetar kollegialt för att utveckla kvalitén i samtliga verksamheter.

Under läsåret 2019-2020 pågår följande utvecklingsområden på skolan:

  • Implementering av Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”.
  • Kompetensutveckling inom fritidshemmets verksamhet genom Skolverkets utbildning ”Fritidshemmets uppdrag”.
  • Ektorpsringen årskurs 1-6 arbetar under läsåret 2019-2020 med utveckling av matematikundervisningen i samarbete med matematikutvecklarna från Utbildningskontoret genom stöttning och handledning i klassrum.
  • Under läsåret 2019/2020 kommer Ektorpsringen årskurs 4-6 arbeta mer aktivt med det synliga lärandet. Det handlar om meningsfullt lärande och effektiv undervisning. Det synliga lärandet har sin grund i John Hatties forskning.

Språk- och matematikutveckling i förskoleklasserna

I förskoleklass har vi 70 elever. Leken, rörelsen och uteaktiviteterna har en central roll i förskoleklassens pedagogik.

Vi arbetar med barnens språkutveckling enligt Bornholmsmodellen där man leker med språket utifrån en given gång och metodik. I matematik är mattelek en metod som bygger på att man leker med siffror och matematiska begrepp och problemlösningar. Social gemenskap och trygghet är grundstenarna i vårt arbete.

Mer om Ektorpsringen

Adress:

Stafettgatan 10
603 74 NORRKÖPING

011-15 31 71

Skicka E-post

Beskrivning: Övningsskola, profilklasser, eget kök

Antal elever: 262

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Erik Fredriksson

Rektor
Tommy Gustafson

Biträdande rektor
Hanna Charlesdotter Sjöberg


Sjukanmälan
011-444 14 96 (talsvar)

Sommareken förskoleklass/öppning/stängning
072-598 66 46

Hösteken
årskurs 1
072-598 66 46 44

Våreken
årskurs 2
072-598 66 42

Vintereken
årskurs 3
073-853 15 55

Kulturringen
årskurs 4-6
072-584 34 63

Hitta till Ektorpsringen

Dokument

Arbetsplaner

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 243.6 kB)

Likabehandlingsplan för elevernaPDF (pdf, 232.8 kB)

ArbetsplanPDF (pdf, 221.5 kB)

Arbetsplan för ElevhälsanPDF (pdf, 211.6 kB)

Arbetsplan fritidshemPDF (pdf, 176.2 kB)

Arbetsplan förskoleklassPDF (pdf, 230.3 kB)

Arbetsplan SYV-verksamhetPDF (pdf, 150.1 kB)

ArbetsmiljöplanPDF (pdf, 156.4 kB)

Kvalitetsrapport EktorpsringenPDF (pdf, 332.3 kB)