Ektorpsskolan

Ektorpsskolan är en skola för alla med cirka 400 elever. Vi har grundskola år 7-9, grundsärskola år 7-9 och inriktning träningsskola år 7-9. På Ektorpsskolan möts alla oavsett behov och förutsättningar. Pia Lindgren är rektor för grundsärskolan åk 7-9, Ingalill Hägglund grundskolan åk 7 och Susanne Ekman är rektor för grundskolan åk 8 och 9.

Vår vision

Vi vill att alla elever och vår personal ska känna lust och glädje stor på Ektorpsskolan.

Lokaler

Ektorpsskolan är en modern skola. Skolans lokaler är öppna och ljusa, anpassade för dagens lärande och inbjuder till en lugn och trygg skolmiljö. Skolan har ett fint café som vi är stolta över. På rasterna umgås och fikar elever och personal tillsammans. Vi har en skolgård där eleverna kan spela basket, pingis eller bara sitta ner och slappa på ett av trädäcken.

IKT

Vi använder digitala verktyg i undervisningen. Alla elever på Ektorpsskolan får låna en dator eller iPad. Med digitala verktyg kan vi skapa arbetsuppgifter och synliggöra kunskap på ett sätt som tidigare inte var möjligt. De digitala verktygen stöttar elever som behöver läs- och skrivstöd men utmanar och stimulerar också eleverna i lärandet.

Fokus på lärande och trygghet

På Ektorpsskolan står lärande och trygghet i fokus. Vi anpassar lärandemiljön och undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för elevens studier och mående. Vi har behöriga ämneslärare som utmanar eleverna.

Elevskyddsombud
Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal. Vi har ett aktivt värdegrundsarbete. Vi har elevskyddsombud i klasserna och vuxna som arbetar främjande och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Varje arbetslag har en vuxen som ansvarar för det främjande och förebyggande arbetet kring trygghet i arbetslaget. Kurator och trygghetsteam har det övergripande ansvaret.

Trygghetsteam
Skolan har ett trygghetsteam som arbetar aktivt för att främja, förebygga, utreda och följa upp kränkande behandling och mobbning. Trygghetsteamet består av kurator och stödpersoner från de olika arbetslagen.

Elevdemokrati

På Ektorpsskolan tycker vi att elevdemokrati är viktigt. Elevrådets syfte är att vara ett verktyg för eleverna att förbättra sin skolvardag på det sätt majoriteten av eleverna vill. Det gör eleverna genom att arbeta för att stärka skolandan, arbeta för en bättre utbildning samt en bättre arbetsmiljö. Elevrådet är en förening där alla elever på skolan är medlemmar. Elevrådet nybildas i början av varje läsår och sammanträder var tredje vecka enligt kalendariet.

Varje klass har klassråd var tredje vecka. Klassrådsprotokollen lämnas sedan till lagrådet och kamratstödjare. Varje arbetslag har ett lagråd och en kamratstödjargrupp som var och en består av två elever från varje klass. Möten hålls var tredje vecka. På mötet behandlas pedagogiska frågor av lagrådet och trygghetsfrågor av kamratstödjarna. Eleverna i dessa grupper får i början av varje läsår utbildning kring hur skolan är organiserad och hur man arbetar med olika frågor. Från varje arbetslag deltar två elever i skolans elevråd där rektor är ansvarig. Lagrådet leds av en lärare och kamratstödjarna av stödpersonen.

Trivselregler

  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi håller vår skola ren, fin och trivsam.
  • Vi lämnar ytterkläder i skåpen under lektionerna.
  • Vi bidrar alla till en lugn skola där vi kan arbeta ostört och fokuserat.
  • Vi följer den lag som finns gällande rökning med hjälp av vår tobakspolicy.

Mer om Ektorpsskolan

Adress:

Stafettgatan 10
603 74 NORRKÖPING

011-15 31 58

Skicka E-post

Beskrivning: Idrott & hälsa, Musik, Bild, Textil, IT, Film

Antal elever: 327

Årskurser: 7-9

Rektor
Pia Lindgren

Rektor
Susanne Ekman

Rektor
Ingalill Hägglund


Sjukanmälan av elev (grundskolan och grundsärskolan)
Ring talsvar 011-444 14 96

Sjukanmälan Träningsskolan
Ring mellan kl. 7:30 och 08:00

7-9 J: 0725-93 95 82
7-9 K+L Annexet: 0725-84 72 20
7-9 M: 0725-84 72 23
7-9 N: 0722-54 80 87

Lagledare grundskolan

Lag 7: Malin Eriksson
0725-93 51 34

Lag 8: Maria Steen
0725-93 51 35

Lag 9: Josefine Elmendal
0725-93 51 36

Lagledare grundsärskolan
Oskar Olsson
0725- 93 51 39

Lagledare träningsskolan
Ann-Katrin Borgström Lundborg 0725-84 72 20

Lagledare Stöd och service
Emma Ståhl Andersson
011-15 31 58

Skoladministratör
Emma Ståhl Andersson
011-15 31 58

Samordnare/IT
Agneta Vikström
0730-20 21 39

Kurator
Mikael Axelsson
0730-20 16 95

Studie- och yrkesvägledare
Anna Wedin
0725-93 51 33

Skolsköterska
Maria Hjulström Mourad
072-709 77 42

Specialpedagog
Maria Sundberg
0730-20 15 38

Speciallärare, grundsärskolan
Linda Ferin
0725-93 51 39

Hitta till Ektorpsskolan

Dokument