Matteusskolan

Lika men ändå olika, det gör oss på Matteusskolan unika!

Vår vision

På Matteusskolan finns barn från många olika kulturer i åldrarna 6-12 år. Alla med olika förutsättningar, drömmar och intressen. Skolan har 100-åriga traditioner och ligger centralt vid Norra Promenaden i Norrköping, men det vi är mest stolta över är mångfalden. Här får barnen lära sig att inte bara acceptera individuella skillnader, utan också uppskatta olikheter.

Våra kärnvärderingar är:

 • Vi ger kunskap för livet
 • Vi tror på allas förmåga att utvecklas
 • Vi ser mångfald och allas lika värde som en tillgång

Barn vill och kan lära – det är vår bestämda uppfattning! För att hjälpa våra elever med detta utgår vi från varje elevs behov och möter eleven där han/hon befinner sig. Vi har en helhetssyn kring våra elever. Vi ser barnet under hela dagen, både i skolan och på fritidshemmen. Vi har ett helhetsansvar och en huvudtanke som innefattar alla verksamheter och övergångar från förskoleklass till och med årskurs sex.

Fritidshem och skola är organiserat i åldershomogena klasser/grupper. Varje årskurs har klassrum bredvid varandra och fritidshemmet i direkt anslutning.

Personalen organiseras på följande vis:

 • Team F (förskoleklass)
 • Team 1
 • Team 2
 • Team 3
 • Team 4
 • Team 5
 • Team 6
 • Team EH (skolans elevhälsoteam)
 • Team 1-6JP (grundsärskolan)

Matteusskolan är det självklara valet för alla barn i vårt upptagningsområde. Vi har tydliga mål som är levande för barn, pedagoger och föräldrar. Alla barn och vuxna känner sig trygga och vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar förebyggande mot det. Både personal och ledning arbetar med positiv förstärkning för att ge bekräftelse. Det är viktigt för både barn och vuxna att känna stöd och uppmuntran för det arbete som görs.

På Matteusskolan delar vi värdegrunden om allas lika värde. Vi bekräftar elevens utveckling och uppmuntrar hans/hennes arbete. Vi har god kunskap om olika inlärningsstilar och anpassar undervisningen utifrån vilken stil som passar den enskilde eleven bäst. Skolan arbetar med Lokala Pedagogiska Planer som är framtagna utifrån styrdokumenten. Vi använder våra pedagogiska planer som ett vardagligt och levande arbetsinstrument där kontinuerliga samtal förs mellan pedagoger, elever och föräldrar kring måluppfyllelse.

Som ett extra tillägg för att hjälpa våra elever att uppnå målen så erbjuds eleverna läxhjälp, frukost, låne- kläder & material.

Pågående utvecklingsarbete

 • Tvålärarsystemet
 • Föräldrasamverkan
 • Pedagogiska planeringar
 • NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer om pågående utvecklingsarbeten på vår blogg: matteusskolan.blogspot.se

Mer om Matteusskolan

Adress:

Norra Promenaden 116
602 18 NORRKÖPING

011-15 32 50

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 319

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor
Caroline Maria Nilsson


Skolkuratorer:
Årskurs F-3: Linda Ruud
0730-20 18 84

Årskurs 4-6 och grundsärskolan: Joakim Falk
0730-20 24 47

Skolsköterska:
Evelina Forsström
011-15 79 16
0725-174663

Logoped:
Anna Paulsson
072-584 55 08

Grundsärskolan, inriktning ämnen (1-6J)
0725-69 36 98

Grundsärskolan, inriktning ämnesområden (1-6P)
0725-69 36 72

Fritidshem
Drakboet (F-klass)
0725-69 36 34

Regnbågen (Åk 1)
0725-69 36 32

Skattkammaren (Åk 2)
0725-69 36 33

Lejonkulan (Åk 3)
0725-69 36 97

Guldet (Grundsär)
0761-28 11 40

Hitta till Matteusskolan