Söderporten

Söderportens skola ligger i stadsdelen Hageby i södra delen av Norrköping. Vi är kommunens största grundskola med cirka 580 elever i årskurserna F-6. På enheten finns också grundsärskola och våra fyra fritidshemsavdelningar.

Vår personal

På vår skola arbetar cirka 120 medarbetare och tre rektorer. Vi är organiserade i elva arbetslag. På skolan finns två elevhälsoteam med kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor. Rektor ingår också i elevhälsoteamet. Vi har en hög andel behöriga lärare i alla verksamheter. Vår skola har nyligen avslutat ett samarbete med Skolverket inom ramen för "Samverkan för bästa skola". Målet med samarbetet har varit att ytterligare höja kunskapsresultaten och likvärdigheten genom ett långsiktigt utvecklingsstöd som pågått i 3 år.

Läsa mer om våra lärdomar i samband med projektet

Så här arbetar vi med elevernas lärande

På Söderporten genomsyras all undervisning av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär ett medvetet val av texter, bildstöd, modellering där pedagogen visar hur man exempelvis tar sig an en text. Vi använder oss också av ett elevaktivt arbetssätt där elevernas talutrymme är i centrum. För att skapa studiero, sammanhang och tydlighet för våra elever har alla klasser en tydlig lektionsstruktur. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, var, hur och varför. I årskurs 4-6 har alla elever en egen Chromebook, och i årskurs 1-3 och förskoleklassen har eleverna en Chromebook på två. Det gör att samtliga elever på Söderporten har tillgång till de digitala lärverktyg som Norrköpings kommun erbjuder exempelvis inläsningstjäns och Binogi

Vi är organiserade i ett tvålärarskap, vilket innebär att det alltid är två lärare med på samtliga teoretiska lektioner. Detta gör att eleven kan få mycket god stöttning i sitt lärande genom att vi delar upp oss i mindre grupper under dagen.

Genom kontinuerlig analys av undervisningen och elevernas kunskapsutveckling arbetar vi för att varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är i mötet mellan lärare och elev som kvalitet skapas vilket leder till högre måluppfyllelse.

Så här arbetar vi med barnens trygghet

På Söderporten förverkligas begreppet "en skola för alla". Här möts alla barn/elever oavsett bakgrund och ursprung i en mångfald som berikar lärandet och ger en unik social kompetens.

Skolans trygghetsteam består av pedagoger från samtliga arbetslag. Trygghetsteamet arbetar främjande och förebyggande med ett antal återkommande inslag som om Rastempen, Trygga raster, styrda rastaktiviteter, Trygghetsvandringar och Fokussamtal.

Aktiviteterna och vilken effekt dessa gett utvärderas årligen i en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen finns trygghetsskapande arbetssätt formulerat. På Söderporten har vi utarbetat gemensamma undervisningsstrukturer som ökar barnens trygghet i sitt lärande.

Elev och föräldrainflytande

Eleverna görs delaktiga det vardagliga arbetet genom att deras åsikter tas tillvara. Vid fokussamtalen ställer vi fördjupande frågor till eleverna. Den formella delaktigheten sker genom klassråd, elevråd och matråd.

Vårdnadshavare erbjuds delaktighet och har möjlighet att påverka genom olika forum exempelvis föräldramöten, utvecklingssamtal samt i den dagliga kontakten med personal på skolan och fritidshemmet. Varje klass har minst ett föräldramöte per läsår.

Lokaler

Förskoleklass, årskurs 1-3 samt en av våra avdelningar på grundsärskolan har sin verksamhet i den nybyggda delen av skolan som invigdes 2019. Årskurs 4-6 har gott om utrymme i den sin del av skolan, med flera extra salar och grupprum.

Skolan har fullt utrustade salar för ämnena slöjd, bild, musik, hem och konsumentkunskap samt idrott och hälsa.

Måltider

På vår skola finns ett tillagningskök och en rymlig matsal. Varje dag serveras en huvudrätt och ett vegetariskt alternativ.

Förväntningar på elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan förvänta sig av oss i skolan att vi:

 • Möter eleverna med hänsyn, tydlighet och respekt.
 • Arbetar för att skapa arbetsro, trygghet och ett inbjudande samtalsklimat för eleverna.
 • Arbetar aktivt och förebyggande mot mobbning och kränkande behandling. Tydliggör kunskapskraven och strävar efter att möta varje elev utifrån deras kunskapsnivå.
 • Erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Vi värnar om ett gott samarbete mellan skola och hem och kontaktar er vid behov.

Vi förväntar oss av eleverna att de:

 • Visar hänsyn och respekt för alla på skolan.
 • Följer skolans ordningsregler.
 • Passar tider.
 • Har med sig allt de behöver för skoldagen.
 • Tar ansvar för sitt lärande.
 • Är rädda om sina egna, andras och skolans saker.
 • Att de använder hjälm när de cyklar till och från skolan.

Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare:

 • Att ditt barn kommer i tid, utvilat och har ätit frukost.
 • Att ni sjukanmäler ert barn via appen IST Home Skola
 • Att ni alltid sjukanmäler frånvaro varje dag ert barn är borta
 • Att ni ser till att era kontaktuppgifter finns på “Mina sidor”
 • Att ditt barn vid sjukdom, exempelvis magsjuka stannar hemma minst 48 timmar efter senaste symtom.
 • Att du är engagerad i ditt barns utveckling och är beredd att samarbeta med skolan.
 • Att du tar del av information från skolan.
 • Att du kontaktar berörd personal vid frågor, funderingar, sjukanmälan och ledigheter.
 • Att du förmedlar en positiv bild av skolan till ditt barn.
 • Att du ser till att ditt barn använder hjälm när de cyklar till/från skolan.

Jobba hos oss

Mer om Söderporten

Beskrivning: Språkutvecklande arbetssätt, tvålärarskap, rastverksamhet, tillgänglig lärmiljö

Årskurser: F-6, Fritidshem

Rektor, åk 1-3
Camilla Kratz
011-15 32 96

Rektor, f-klasser, fritidshem, grundsärskola
Linda Hansen
011-15 60 96

Rektor, åk 4-6
Anna-Karin Sävenstrand
011-15 12 11

Skolkuratorer
Emma Kihlman
Årskurs F-3
072-583 57 41

Sandra Vesterlund
Årskurs 4-6 och grundsärskola
072-584 34 27

Skolsköterskor
Elisabeth Hadd Danielsson
Årskurs F-3
011-15 18 73

Maria Fjeldstad
Årskurs 4-6 och grundsärskolan
011-15 23 81

Specialpedagog
Heléne Lindström
Årskurs F-3
072-574 71 78

Sandra Eklöf
Årskurs 4-6 och grundsärskolan
072-597 40 66

Sjukanmälan
Appen IST HOME Skola

Expedition
011-15 33 00

Klasser och avdelningar

FA 0725- 835 723

FB 0725 -835 703

FC 0725-835 707

FD 0727-243 848

1A 0725-835 726

1B 0724-652 010

1C 0725-835 714

1D 0727-243 853

2A 0725-843 417

2B 0725-843 418

2C 0725-974 068

2D 0725-835 728

3A 0725-747 070

3B 0738-531 641

3C 0725-835 730

3D 0727-243 851

4A 0725-974 073

4B 0725-835 752

4C 0725-835 760

5A 0725-835 754

5B 0725-835 788

5C 0727-243 844

6A 0725-835 704

6B 0725-821 768

6C 0725-835 710

Delfinen 0725-843 419

Bläckfisken 0725-735 737

Träslöjd 0725-835 791

Textilslöjd 0725-835 781

Musik 0725-835 795

Hemkunskap 0725-835 780

Idrott och hälsa 1-3 0725-835 798

Idrott och hälsa 4-6 0725-835 758

Duvans fritidshem 0725-835 701

Tranans fritidshem 0725-835 713

Fågelboets fritidshem 0725-835 718

Sparvens fritidshem 0725-835 722

Södergården 1-3 0725-747 071

Södergården 4-6 0727-243 843

Hitta till