Modersmålsundervisning

Modersmål är ett skolämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och samtidigt ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund. Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska har det rätt att få undervisning i sitt modersmål från årskurs 3 om språket inte är ett minoritetsspråk.

Vilka elever har rätt att få modersmålsundervisning?

Elever i grundskolan och anpassad grundskola ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket används dagligen i hemmet
  • om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Kommunen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om

  • det finns minst fem elever som önskar att få undervisning i språket
  • om eleverna har rätt till undervisningen
  • om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisningen är obligatorisk när eleven har ansökt om att få modersmålsundervisning. Undervisning samt bedömning utgår från läroplanen (Lgr22).

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om:

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Undervisningen i årskurs 3 sker på elevens hemskola. Elever som går i årskurs 4–6 slås ihop till åldersblandade grupper på samma skola.

I årskurserna 7–9 sker undervisningen centralt i Centrum för flerspråkighets lokaler eller på en skola som ligger centralt.

Undervisningstiden är 40–60 min beroende på undervisningsgruppens storlek. Undervisningsgrupperna skapas av Centrum för flerspråkighet.

Modersmålsundervisning för elever i kommunens ytterområde erbjuds fjärrundervisning.

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten. Blanketten behöver lämnas till rektorn på skolan eleven går på senast den 20 april.

Rektorn fattar beslut om eleven får modersmålsundervisning utifrån de kriterier som finns. Ansökningar som kommer in efter 20 april tas emot i mån av plats i befintlig undervisningsgrupp.

E-tjänsten Modersmålsundervisning – ansöka eller avbryta

Om ditt barn redan har modersmålsundervisning så ska du inte göra en ny ansökan.

Om eleven vill avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren fylla i blanketten ”Önskemål om att avbryta modersmålsundervisningen”.

Blanketten finns via kommunens e-tjänst.

E-tjänsten Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

Om Centrum för flerspråkighet

I Norrköpings kommun organiseras mottagande av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet främst genom den centrala enheten Centrum för flerspråkighet.

Centrum för flerspråkighet tillhandahåller modersmålsundervisning för 2500 elever från årskurs 3 upp till gymnasiet och samarbetar med 70 grund- och gymnasieskolor. Det erbjuds modersmålsundervisning och studiehandledning i ca 35 olika språk.

Centrum för flerspråkighet erbjuder modersmål och studiehandledning till både kommunala skolor och till andra huvudmän.

Centrum för flerspråkighet är verksamma i Fenix-huset som ligger vid Södra Promenaden.

Kontakt

Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping