Resor och ersättningar

Här hittar du information om busskort, resor och ersättningar för elever i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan.

Gymnasieelever

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Ersättning för skolskjuts beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Bara elever som går i gymnasieskola i Östergötland kan få busskort. Studerar du utanför länet kan du ansöka om kontant reseersättning.

Busskort

Gymnasieelever som erbjuds busskort får ett kort laddat med en läsårsbiljett ungdom beroende på vilken zon du ska resa i. Läsårsbiljetten fungerar vardagar klockan 05:00 till 19:00 under läsåret. Kortet ska sparas till nästa läsår eftersom det laddas med en ny läsårsbiljett då.

För resor övrig tid kan man själv komplettera med en fritidsbiljett hos Östgötatrafiken.

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera får eleven ett nytt busskort på skolan.

Eleven får själv stå för kostnaden av resor tills nytt kort kan lämnas ut.

Beräkna avstånd till skola

Med denna tjänst kan du mäta närmaste vägen mellan hemmet och skolan.

Avståndet mäts längs kommunens eget vägnät inklusive gång- och cykelvägar. Vissa vägsträckor som till exempel Söderleden och E4:an är uteslutna.

Skolskjutsregler

Gymnasieeleven har rätt till skolskjuts med busskort när resvägen är minst: 6 kilometer

Om du har frågor som rör avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via på telefon 011-15 00 00.

Vilken skola går du i?

Var bor du?


Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
är det $response.distance km
Ändrade förhållanden

Meddela samhällsbyggnadskontoret om studierna inte påbörjas, om de avbryts, om du flyttar eller om det finns någon annan orsak som kan innebära att villkoren för reseersättning eller busskort inte längre uppfylls.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Skolelever som råkar ut för en skada i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts. För att veta om du kan få tillfällig skolskjuts måste du anmäla olyckan till Norrköpings kommuns försäkringsbolag.

När du gör anmälan får du besked om eleven kan få ersättning för resor mellan skola och hemmet. Observera att försäkringen inte gäller när behov av tillfällig skolskjuts beror på sjukdom eller operation.

Om du har inackorderingstillägg

En elev med inackorderingstillägg har inte rätt till busskort. Om du redan har fått ett busskort och sedan får veta att du får inackorderingstillägg ska du lämna tillbaka busskortet till skolan.

Läs mer om inackorderingsbidrag på CSN’s hemsida

Ersättning vid studier i annat län

Är du gymnasieelev och dagligen pendlar mellan folkbokföringsadress i Norrköping och skola i annat län än Östergötland kan du ha rätt till kontant ersättning.

Ersättningsnivån är högst 1/30 av ett prisbasbelopp per månad. Prisbasbeloppet fastställs av SCB - Statistiska centralbyrån.

Prisbasbelopp - scb.se

Ansökan om reseersättning för gymnasielever

Mer än 6 km till hållplats

Vid studier i Östergötland

Elev som från folkbokföringsadressen har mer än 6 km till busshållplats kan, utöver busskort dessutom ha rätt till en kontant reseersättning. Elev som studerar i Östergötland får då kilometersättning, som utgår med samma belopp som för resa med egen bil i tjänsten enligt skatteverket.

Ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Tillsammans med ditt beslut får du sedan reseräkningsblanketter som skickas in en gång per månad eller en gång per termin. Utbetalning av kilometerersättning görs i efterskott.

Ansökan om reseersättning för gymnasielever


Gymnasiesärskola

När elev i gymnasiesärskola inte uppfyller avståndskraven för busskort eller inte klarar resor med allmän kollektivtrafik måste en ansökan om skolskjuts göras.

Skolskjuts sker med skoltaxi och vid behov används specialfordon.

Ansökan

Om avståndskravet inte uppfylls men eleven har behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl ska en ansökan skickas in.

Särskilda skäl kan exempelvis vara olämpliga trafikförhållanden eller om eleven har en funktionsnedsättning.

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Så beställer du resor

Om du får information från tekniska kontoret om att ditt barns skolskjuts kommer att ske med en mindre skolbuss eller skoltaxi som planeras via ÖstgötaTrafiken måste resorna bokas via beställningscentralen hos ÖstgötaTrafiken.

Telefonnummer och telefontider:
Vardagar kl 07.00-15.30
011-18 14 00
Övrig tid på dygnet: 0771-71 10 20

E-post:
RBC-NKP@ostgotatrafiken.se

Vid första kontakten med beställningscentralen lämnar du information om vilka dagar skolskjuts önskas. Då får du också veta vilka tider som skolskjutsen hämtar och lämnar.

Kontakta beställningscentralen vid alla förändringar exempelvis vid sjukdom eller ledighet. När barnet ska åka igen måste du åter kontakta beställningscentralen.

Om barnet missar en resa till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. För att eleven ska kunna åka hem på eftermiddagen måste alltså resan bokas igen. Resan måste då bokas senast en timma innan avgång.

Hur går resan till?

Du som förälder ska alltid vara med och möta upp skolbussen eller skoltaxin tillsammans med med ditt barn på avtalad tid och plats. Du har ansvaret för eleven på väg till och från skolskjutsen. Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som förälder att ditt barn kommer till skolan.

Skolpersonalens är med vid överlämnandet till och från skolbussen eller skoltaxin. Föraren har sekretess om de elever som skjutsas och särskild utbildning gällande bland annat bemötande, trafiksäkerhet och första hjälpen.